OECD'nin Belli Başlı Direktörlükleri Ve Bağlı Birimler, 23.12.2008

OECD’NİN BELLİ BAŞLI DİREKTÖRLÜKLERİ VE BAĞLI BİRİMLER

(www.oecd.org/organisationchart)

1. EKONOMİ DİREKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER

www.oecd.org/economics

Ekonomik performans OECD’ye üye ülke Hükümetlerinin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomi Direktörlüğü, OECD üyesi ülkelerin dışında seçilmiş bazı üye olmayan ülkelerin ekonomik ve mali gelişmelerini de incelemektedir.

Direktörlük, yürüttüğü çalışmalarla yapısal öncelikleri tanımlayan genel bir çerçeve sağlamaktadır. OECD bünyesindeki diğer komitelere de görev vererek, birçok yapısal konunun (nüfusun yaşlanması, işgücü piyasası politikaları, kamu harcamaları, eğitim ve sağlık sistemleri, göç, yaratıcı yenilik, ürün-piyasa rekabeti ve mali piyasaların gelişimi, hizmetlerde uluslararası ticaret engelleri, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik sonuçları ve küreselleşmenin etkileri gibi) ekonomik sonuçlarını değerlendirmektedir.

Yılda iki kez yayınlanan ve makro-ekonomik konuları ana başlıklar itibariyle ele alan OECD Ekonomik Görünüm başlıklı yayın, önemli siyasi konuların da altını çizmek suretiyle ekonomideki son gelişmelerin ve kısa vadeli beklentilerin değerlendirmesini yapmaktadır. Ayrıca, her yıl üye ve üye olmayan ekonomilerin önemli makro-ekonomik ve yapısal sorunlarını irdeleyen yirmi kadar OECD Ekonomik İncelemesi yayınlanmaktadır.

Ekonomi Politikaları Komitesi

Komite, makro-ekonomik gelişmeleri değerlendirmekte, ekonomilerin karşı karşıya olduğu yapısal sorunları ve bunları aşma çabalarını ele almaktadır. Komite çalışmalarını iki alt çalışma grubuyla da sürdürmektedir. WP1 daha çok yapısal analiz konularında çalışmalar yürütmekte, STEP (Short Term Economic Prospects) ise makro-ekonomik boyutlu ancak kısa dönemli değerlendirme ve tahminlerde bulunmaktadır. Alt grupların çalışmaları, ana komite olan EPC’ye aktarılmakta ve orada değerlendirilmektedir.

Temel Yayınlar

·Economic Outlook

·Going for Growth

·Economic Studies

Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi

Komite, üye ve bazı önemli üye olmayan ülkelerdeki ekonomik gelişmeleri Sekreterya tarafından hazırlanan raporlar (Country Economic Surveys) çerçevesinde değerlendirmektedir. Ülke incelemeleri genel olarak makro-ekonomik analiz ve yapısal reform değerlendirmelerini içermekte, her incelemede seçilen özel bir konu (rekabet gücü, sosyal güvenlik, eğitim, vb.) incelemenin ana odağını oluşturmaktadır.

Her ülkenin EDRC incelemesinde diğer iki üye ülke “lider” inceleyici konumundadır. İtalya ve Meksika, Türkiye’nin lider inceleyici ülkeleridir. Ülkemiz ise Hollanda ile birlikte Polonya’nın, Almanya ile birlikte İrlanda’nın lider inceleyicisi durumundadır.

Son Türkiye incelemesi Eylül 2006’da yapılmış olup, bir sonraki incelemenin “Kamu harcama reformu”özel başlığıyla 2008 sonbaharında yapılması planlanmıştır.

Temel Yayınlar

·Country Economic Surveys

2. MALİ VE KURUMSAL İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER

www.oecd.org/daf

Mali piyasalar, ekonomik büyüme ve istikrarda önemli bir rol oynamaktadır. Mali ve Kurumsal İşler Direktörlüğü, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı geliştirmek, mali istikrarı sağlamak ve OECD’ye üye olmayan ülkelerin de küresel ekonomiyle bütünleşmesini temin etmek için ekonomik faaliyetleri doğrudan ilgilendiren kamusal politikalarla ilgilenmektedir. Direktörlük, ulusal eylem ve uluslararası işbirliği için en iyi uygulamaları ve politika bileşimlerini destekleyen tavsiyeler hazırlamak ve yeni eğilimleri analiz etmek üzere Hükümet yetkilileriyle yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır.

Bu çabalar, özel sektör, işçi ve diğer sivil toplum temsilcileriyle düzenli görüşmeler ve danışmalarla daha da zenginleştirilmektedir. Çalışmalara OECD üyesi olmayan ülkeler de aktif olarak katılmaktadırlar. Bunlardan bazıları yolsuzlukla mücadele, yabancı yatırımcılara ayrımcı uygulamalarda bulunmama ve çokuluslu şirketlerin davranışlarında yüksek standartlar uygulamak konularında OECD ülkeleriyle aynı taahhütleri üstlenmişlerdir.

Finansal Piyasalar Komitesi

Komite, temel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde finansal piyasaların etkin işlemesi ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla finansal piyasalardaki gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Komiteye bağlı olarak faaliyet gösteren Kamu Borç Yönetimi Çalışma Grubu, üye ülkelerin kamu borçlarını idare eden birimlerinin (Hazine) yöneticilerini yılda bir veya iki defa bir araya getiren ve işbirliği ortamı hazırlayan bir forum niteliği taşımaktadır.

Temel Yayınlar

·Financial Market Trends

·Central Government Debt: Statistical Yearbook

Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu

Yolsuzluk ve rüşvet konuları, özellikle son yıllarda uluslararası alanda üzerinde öncelikle çalışılan konulardan biridir.OECD’nin bu konudaki çalışmaları ve hazırladığı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi (Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi), Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi diğer uluslararası örgütlerin hazırladıkları Sözleşmelerden çok daha önce kabul edilmiş olduğundan özel bir önem taşımaktadır.

Uluslararası alandaki yolsuzluk ve rüşvet konusundaki çalışmalara bakıldığında, bunları uygulayan örgütler (BM, Avrupa Konseyi gibi) farklı olmakla birlikte, bu örgütler çerçevesinde akdedilen Sözleşmelerdeki hükümlerin benzer nitelikte olduğu görülmektedir.

OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu çerçevesindeki çalışmalar, uluslararası standartlara hem yasal çerçeve, hem de uygulamalar açısından uyumun sağlanması açısından yarar sağlayabilecek niteliktedir.

Temel Yayınlar

·Country Reports on the Implementation of the OECD Anti-Bribery Convention and the 1997 Revised Recommendation

·Annual Report of the OECD Working Group on Bribery

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Komitesi

Komite, sigortacılık ve özel emeklilik alanındaki konuların ve karşılaşılan sorunların özellikle politika yapıcılarınca bilinmesine ve anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapmakta, sektörel düzenlemelerin etkinliğini arttırmayı öngörmekte, risk yönetimini güçlendirmeye yönelik uygulamalar geliştirmekte, çözüm önerileri üretmektedir. Kamu temsilcileri ile bazı uluslararası örgütlerin temsilcilerinin yanı sıra, Komite çalışmalarının çoğuna, özel sektör temsilcileri de katılmaktadır.

Temel Yayınlar

·Insurance Statistics Yearbook

·Private Pension Series

·Policy Issues in Insurance

Kurumsal Yönetim Yönlendirme Grubu

Kurumsal yönetim konusunda OECD, uluslararası standartları belirleyen kurum konumunda bulunmaktadır. "OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri" ilk defa 1999 yılında yayınlanmış, daha sonra 2004 yılında Yönlendirme Grubu tarafından gözden geçirilmiştir. İlkeler, hem OECD ülkelerinde, hem de diğer ülkelerde geniş çapta uygulanmaktadır.

Yönlendirme grubuna bağlı olarak çalışan, “Kamu Varlıklarının Özelleştirilmesi ve Yönetişimi Çalışma Grubu” kamu şirketlerinin daha rekabetçi, etkin ve şeffaf hale getirilmesine ve bu şirketlerin yönetiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Yatırım Komitesi

Yatırım Komitesi, “OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi” ve “OECD Sermaye Hareketleri ve Görünmeyen İşlemlerin Liberalizasyonu Kodları” aracılığıyla sürece taraf ülkelerde yabancı sermaye üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasını, uygulamalarda şeffaflığın sağlanmasını, ayrımcılığı azaltılmasını ve bu alanlarda işbirliği yapılmasını hedeflemektedir. Bu enstrümanlar uluslararası yatırımcı şirketlerin yatırımlarında çevre, iyi yönetişim, vergi, rüşvetle mücadele ve istihdam gibi çeşitli alanlarda doğru uygulamalara yönlendirilmelerini hedeflemekte, sorumluluk yüklemektedir. Değişen ihtiyaçlara göre kurallar belli aralıklarla güncelleştirilmekte ve standartlar yükseltilmektedir.

Temel Yayınlar

·OECD Codes of Liberalisation of Capital Movements and of Current Invisible Operations: User's Guide (2007 Update)

·Annual Report on the Guidelines for Multinational Enterprises

·OECD Investment Policy Reviews

Rekabet Komitesi

Komite çalışmalarıyla üye ülkelerde rekabet hukuku ve politikasının oluşturulması ve uygulanmasına katkıda bulunmakta, rekabet kültürünün geliştirilmesi ve uluslararası ortak rekabet normlarının teşvik edilmesini hedeflemekte ve bu çalışmalar piyasa ekonomisini benimsemiş ülkelere önemli katkılar sağlamaktadır.

Temel Yayınlar

·OECD Journal of Competition Law and Policy

3. KAMU YÖNETİMİ VE BÖLGESEL KALKINMA DİREKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI

BİRİMLER

www.oecd.org/governance

İyi ve etkin kamu yönetimi demokrasiyi güçlendirmeye, ekonomik refahı ve sosyal uyumu arttırmaya yardımcı olmaktadır. Kamu Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma Direktörlüğü, ülkelerin yönetim sistemleri ve bölgesel politikalarının toplumun gelişen ihtiyaçlarına gereği veçhile cevap vermesini amaçlamaktadır. Bu çalışmalar, toplumun uzun vadeli yönetim değerlerini koruyup geliştirirken, bir yandan da yönetim etkinliğini arttırmayı hedeflemektedir. Direktörlük, Hükümetlerin kamu sektörünü nasıl idare ettiğini, kamu hizmetlerinin sunulmasını nasıl geliştirdiğini ve politik uygulamaları nasıl daha tutarlı hale getirdiğini incelemektedir. Direktörlük bölgesel kalkınma politikalarında yeniliği de teşvik etmekte, ayrıca ülkelerin sübvansiyon uygulamalarından bölgesel rekabeti arttırmaya yönelik tedbirlere geçmelerine yardımcı olmaktadır.

Bu Direktörlüğün temel işlevlerinden biri de ülkelerin yönetim sorunlarıyla nasıl baş edebilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunulmasına imkan verecek bir forum oluşturmaktır. Üst düzey Hükümet yetkilileri, bütçe ve yönetim, politika oluşturma, düzenleyici reform, insan kaynakları yönetimi, kamu kesiminde çıkar çatışmalarının önlenmesi, e-devlet, kentsel ve kırsal alanlarda bölgesel politika ve bölgesel göstergeler konularını ele alan özel çalışma gruplarında bu amaçla biraraya gelmektedirler.

Kamu Yönetimi Komitesi

Kamu yönetiminde ve hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, kamu kesiminin modernizasyonu, devlet-vatandaş ilişkilerinde şeffaflığın, sorumluluğun ve hesap verebilirliğin sağlanması, performansa dayalı yönetim ve değerlendirme metodlarının geliştirilmesi, kamu faaliyetlerinde düzenleyici reformların hayata geçirilmesi, e-devlet çalışmaları, bütçe uygulamaları, kamu-özel kesim işbirliği imkanlarının arttırılması ve kamuda etik değerlerin yükseltilmesi Komite’nin ana çalışma konularını oluşturmaktadır.

Komite’ye bağlı olarak Düzenleyici Yönetim ve Reform, Kamu İstihdamı ve Yönetimi, Hükümet Merkezleri Yüksek Düzeyli Memurlar, Kıdemli Bütçe Yetkilileri, Kamu Kesiminde Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi, E-Devlet gibi çalışma grupları faaliyet göstermekte, Komite bu konuları ele alan uzman toplantıları, seminer ve sempozyumlar da düzenlemektedir.

Temel Yayınlar

·OECD Journal on Budgeting

·OECD e-Government Studies

·OECD Reviews of Regulatory Reform

·Government at a Glance

Bölgesel Kalkınma Politikası Komitesi

Başarılı ekonomik ve sosyal politikalar uygulayabilmek için ülkeler daha rekabetçi ve dinamik bölgelere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle de bölgesel kalkınma politikaları giderek daha çok önem kazanmakta, makro-ekonomik ve yapısal politikaların ayrılmaz bir parçası konumuna gelmektedir. Bu amaçla Bölgesel Kalkınma Politikası Komitesi, kalkınmanın daha dengeli ve sürdürülebilir olabilmesi için üye ülkelerin bölgesel kalkınma politikaları oluşturmalarına ve bunları uygulanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede bölgesel veriler derlenerek bölgesel kalkınma,kırsal ve kentsel gelişme politikaları çevre sorunları ve sosyal meselelerle birlikte bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Komitenin,Kentsel Alanlarda Bölgesel Politikalar, Kırsal Alanlarda Bölgesel Politikalar ve Bölgesel Göstergeler olmak üzere üç çalışma grubu bulunmaktadır.

Temel Yayınlar

·OECD Territorial Reviews

·OECD Rural Policy Reviews

·OECD Regions at a Glance

4. VERGİ POLİTİKASI VE İDARESİ MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER

www.oecd/org/taxation

Vergi Politikası ve İdare Merkezi, vergi politikası ve vergi idaresi dahil olmak üzere vergilendirmenin tüm alanlarını incelemekte, üye ülkelerde vergi politikasını belirlemekle görevli ulusal birimlere 21. yüzyılın vergi sistemini oluşturmada yardımcı olmaktadır. Ayrıca, OECD üyesi olmayan diğer ülkelerle diyaloğu teşvik ederek vergilendirmede uluslararası işbirliğini de geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu süreç OECD’ye üye olmayan 80’den fazla ülkeyle diyalog sürdürülmesini, vergi anlaşmalarının müzakeresini, uygulanması ve yorumlanması ile transfer fiyatlandırması konularında etkin bilgi değişimi çalışmaları yapılmasını gerektirmektedir.

Bu alandaki önemli istatistiksel yayınlar, üye ülkelerdeki vergi düzeyleri ve vergi yapılarıyla ilgili yıllık karşılaştırmalar yapılmasına imkan sağlamaktadır. Vergilendirmenin işgücü piyasalarının çalışmasına etkileri gibi vergi düzenlemeleriyle çok yakından irtibatlı konularda Merkez diğer Direktörlüklerle birlikte çalışmaktadır.

Mali İşler Komitesi

Küreselleşme süreci, yeni teknolojik gelişmeler, uluslararası şirketlerin çoğalması, finansal pazarların artan entegrasyonu ve yeni enstrümanların ortaya çıkması, vergi cennetleri ve off-shore uygulamalarının yayılması, vergi kanunlarına karşı artan itaatsizlik ve benzeri nedenlerle ülkelerin vergi tabanları giderek erimeye başlamıştır. Bu problemi çözmek için, OECD Mali İşler Komitesi, uluslararası vergilendirme standartlarını oluşturmak ve çok sayıda ülke tarafından uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Bu çerçevede, vergi politikası ve idaresine ilişkin sorunların tartışıldığı bir ortam oluşturulmakta, uluslararası uyum ve işbirliği arttırılmakta, vergi sistemlerinin geliştirilmesi ve etkinliklerinin arttırılmasına yardımcı olunmaktadır. Komitenin, OECD Model Vergi Anlaşması ve Transfer Fiyatlandırması Rehberi başta olmak üzere çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Komiteye bağlı olarak Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Vergi Politikası Analizleri ve Vergi İstatistikleri, Çokuluslu Şirketlerin Vergilendirilmesi, Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma, Tüketim Vergileri gibi çalışma grupları ile muhtelif forum faaliyetleri bulunmaktadır.

Temel Yayınlar

·Taxing Wages

·Revenue Statistics

·Consumption Tax Trends

·OECD Tax Policy Studies

5. İSTİHDAM, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER

www.oecd/social

www.oecd.org/migration

www.oecd.org/employment

www.oecd.org/health

Yüksek işsizlik, dışlanma ve yoksulluk toplumun yapısını bozan ve ekonomileri çökerten başlıca nedenlerdir.İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Direktörlüğü istihdamı arttırmaya ve sosyal dışlanmayı önlemeye yönelik politika alanlarındaki uygulamalar üzerinde çalışmaktadır. Faaliyetleri dört ana konuda toplanmıştır: istihdam ve eğitim, sağlık, uluslararası göç ve sosyal konular.

Direktörlük, istihdam ve kazanç şekillerini düzenli olarak izlemektedir. Her yıl yayınlanan “Employment Outlook”, temel işgücü piyasası eğilimleri ve politikalarına ilişkin incelemelerin sonuçlarını yansıtmaktadır. “International Migration Outlook” ise, insanların nasıl ve neden ülkeler arasında hareket ettiklerini, bu hareketlerin yönü ve etkilerini ele almaktadır. Sağlık ve sosyal durumla ilgili eğilimler ise “Health at a Glance”, “Society at a Glance” ve “Pensions at a Glance” başlıklı incelemeler tahtında düzenli olarak incelenmektedir. Direktörlük ayrıca sağlık hizmetlerinin etkinliği, toplumsal refah programları ve kadınların işgücü piyasasındaki yeri ve rolü konularında çalışmalar yapmaktadır.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria’nın göreve geldikten sonra belirlediği üç öncelikli konu göç, sağlık ve su olup göç ve sağlık, Direktörlüğün görev alanına girmektedir. Bu da Direktörlüğün çalışmalarının önemine işaret eden bir göstergedir.

İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi

Nüfusun ve işgücünün yaşlanması, işsizliğin artması ve yoksulluğun neden olduğu göçün ülke ekonomilerine artan etkileri İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi’nin temel çalışma alanlarıdır. Komite, istihdam, sosyal uyum, göç, ve sağlık alanlarında yapılan çalışmalarla üye ülkelere istatistiksel bilgi ve analizler yoluyla politika önerilerinde bulunmakta, Hükümetlerin, iş çevrelerinin, sivil toplum temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir araya getirilmesiyle bilgi, görüş ve deneyimlerin paylaşıldığı bir forum oluşturmaktadır.

Komite çalışmalarında üye ülkelerdeki istihdam oranlarının arttırılması, üretkenliğin arttırılması, nüfusun yaşlanmasıyla ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla sosyal güvenlik sistemlerinin modernleştirilmesi, çalışanların niteliklerinin arttırılması, hem gönderen hem kabul eden ülkelerin çıkarları doğrultusunda uluslararası göçün yönetimi, yüksek performanslı sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, emeklilik yaşının yükseltilmesi, kadınlar, göçmenler ve “az kalifiye işçiler” gibi işgücü pazarında yeterince temsil edilmeyen kesimlerin iş hayatına kazandırılması ve çalışanların kariyer açısından geliştirilmesi gibi konular ele alınmaktadır.

Komite ayrıca uluslararası göç eğilimlerini izlemekte, uluslararası göçün kontrol altında tutulması amacıyla neler yapılabileceği hususunu değerlendirmekte, göçün sosyal ve ekonomik etkilerini irdelemekte, göçmenlerin yaşadıkları ülkelerin toplumuna entegrasyonu ve uluslararası göçün göç veren ve göç alan ülkelerin yararına sonuç doğurabilmesi için politika tespiti üzerinde durmaktadır. Komite’nin bu alandaki çalışmaları son yıllarda OECD içerisinde en fazla ilgi toplayan faaliyetler arasında yer almıştır.

Temel Yayınlar

·OECD Job Strategy

·OECD Employment Outlook

·Pensions at a Glance

·Society at a Glance

·International Migration Outlook

Sağlık Komitesi

Sağlık Komitesi, ekonomik analizleri kullanarak OECD ülkelerinde sağlık sistemlerinin iyileştirilmesine, sağlık sistemleriyle ilgili uluslararası anlayıştaki boşlukların doldurulmasına, yüksek kalitede sağlık bakım hizmetlerinin oluşturulmasına, sağlık ve uzun dönemli bakım hizmeti veren işgücünün kalitesinin arttırılmasına, koruyucu sağlık hizmetlerinin bir kamu politikası haline getirilmesine ve ilaç fiyatlandırma sektöründe iyi öngörülmüş politikaların üretilmesine yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, Komite bünyesinde hazırlanan karşılaştırmalı analizlerle, ulusal sağlık politikalarının küresel ekonomiden nasıl etkilendiği incelenmekte, bir ülkenin sağlık işgücü veya ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının diğer ülkeleri nasıl etkilediği konularında politikalar oluşturulmasına destek olunmaktadır.

OECD’ye üye ülkelerde sağlık harcamalarının artış nedenlerinin daha iyi analiz edilebilmesi için ülkeler arasındaki bilgi ve teknik kapasite farklarının en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, Sağlık Komitesi tarafından gelişmiş ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak sağlık verileri ve göstergeleri hazırlanmakta ve tüm üye ülkelerin kullanımına sunulmaktadır.

Sağlık hesaplarıyla ilgili verilerin OECD, Eurostat ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından toplanması suretiyle “Sağlık Hesapları Sistemi” başlıklı çalışma oluşturulmuştur. Ülkemiz tarafından da en başından beri katkı sağlanan bu çalışmayla, sağlık yatırımları ve finansmanıyla ilgili veriler karşılaştırmalı olarak raporlanmaktadır. Ayrıca, Komite tarafından ülkelerin sağlık sistemleri performansı incelenmektedir. Uluslararası deneyimlerin ışığı altında yapılan bu incelemelerde ulusal sağlık sistemlerinin zayıf ve güçlü noktaları ortaya konmaktadır.

Temel Yayınlar

·OECD Health Data

·Health at a Glance

·Reviews of OECD Health Systems

6. TİCARET VE TARIM DİREKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER

www.oecd.org/trade

www.oecd.org/agriculture

“Ticaret Direktörlüğü” ile “Gıda, Tarım ve Balıkçılık Direktörlüğü” şeklinde olan eski idari yapılanma, 1 Aralık 2006 tarihinde bu iki Direktörlüğün birleşmesiyle, yerini “Ticaret ve Tarım Direktörlüğü”ne bırakmıştır.

Ticaret

Ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ekonomik büyümeyi harekete geçirmiş ve gittikçe artan sayıda ülkenin dünya ekonomisiyle bütünleşmesinde başlıca unsur olmuştur. Direktörlüğün çalışmaları bir yandan OECD’ye üye ve üye olmayan ülkelerde yükselen hayat standartlarına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlarken, diğer yandan ticaretin serbestleştirilmesine ve prensiplerinin pekiştirilmesine ivme kazandıracak, güçlü kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin oluşmasına destek vermektedir. Çalışmalar, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) müzakereleriyle geliştirilen sürece ve serbest ticaret sisteminin etkili bir şekilde işlemesine de katkıda bulunmaktadır.

Direktörlüğün analitik çalışmaları, ticaret serbestisini sürekli kılmayı, kamuoyunu ilgilendiren birçok konu ile ticaret serbestisi arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ticaret Komitesi

Komite’nin çalışmaları, bu konularda etkin tartışmalar yapılmasını ve uzlaşma sağlanmasını kolaylaştırıcı mahiyettedir. Devam eden ve ileride sürdürülecek ticaret müzakereleri için, kuralların yeni unsurlarını da dikkate alan, inceleme ve hazırlık raporları hazırlamak Komite’nin yürütülen faaliyetleri arasındadır. Komite’nin gelişen ticari konulara ve politikalara ilişkin incelemeleri,giderek daha fazla hissedilen rekabetten kaynaklanan sorunların önüne geçilmesine de yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Dünya ticaretindeki gelişmeler, politika önerileri, çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi, ticaretin serbestleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerinin başarısına katkı sağlayacak çözüm önerileri geliştirilmesi yönündeki Komite çalışmaları da önem taşımaktadır.

Temel Yayınlar

·Commodity Statistics

·Monthly Statistics of International Trade

İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Çalışma Grubu

Çalışma Grubu (ECG), üye ülkelerin ihracat kredileri ve kredi garanti politikalarını değerlendirmekte, düzgün bir rekabet ortamı sağlamak için çok taraflı görüşmelerle ortak yaklaşım ve ilkeler belirlemektedir. Grubun ortak yaklaşım geliştirdiği iki temel konu “çevre” ve “rüşvetle mücadele”dir. Bu iki araçla, ihracat kredisi sağlayan kuruluşların faaliyetlerinde bazı asgari standartların sağlanması hedeflenmektedir.

İhracat kredileri konusundaki çalışmaların bir kısmı, resmi bir OECD organı olmayan ancak Sekretarya hizmetleri OECD tarafından yürütülen Katılımcılar Grubu bünyesinde yürütülmektedir. Bu Grup, düzgün bir rekabet ortamı sağlamak için çeşitli kurallar geliştirmekte, ayrıca ülkelerin uluslararası piyasada ihracat kredisi taleplerinde risk oranlarını belirlemektedir. ECG’ye tüm OECD ülkeleri üye olmakla birlikte, Katılımcılar Grubuna sadece net ihracat kredisi sağlayıcısı olan OECD ülkeleri üye bulunmaktadır.

Tarım

Hükümetler, tarımsal üretimi desteklemek için ulusal ve uluslararası pazarlara uzun zamandan beri müdahale etmektedirler. Bu desteğin büyük bölümü, tüketiciler ve vergi mükelleflerine maliyet yüklemekte, ekonomik verimliliği azaltmakta, üretimi ve ticareti olumsuz yönde etkilemekte, ayrıca gelişmekte olan ülkelerde büyümeyi engellerken, çevrenin olumsuz şekilde etkilenmesine neden olabilmektedir.

Direktörlük, Hükümetlerin etkili ve ticarete en az zarar verecek politikalar oluşturmalarına imkan verecek incelemeler yapmakta ve bu politikaların uygulamasına yardımcı olacak tavsiyelerde bulunmaktadır. Çalışmalar üç temel alanı kapsamaktadır: tarım politikası reformu, tarımsal ticaretin serbestleştirilmesi ve sürdürülebilir tarım ve balıkçılık. Her yıl hazırlanan “OECD Ülkelerindeki Tarım Politikalarına Bakış” ve dönüşümlü olarak yayınlanan “İzleme ve Değerlendirme Raporu” ile “OECD Tarımsal Görünümü” başlıklı yayınlar, politika gelişmeleri ve etkileri konusunda, uluslararası alanda kıyaslamalar yapılmasına da imkan veren, piyasa eğilimlerini ve geliştirilecek politikaların dünya piyasalarında yaratabileceği etkileri ön plana çıkaran önemli bilgi kaynaklarıdır. Diğer taraftan, tarım sektörü ile çevre arasındaki dengeyi ele alan çalışmalar da yapılmaktadır. OECD’nin yıllık Balıkçılık Değerlendirmesi ise bu alandaki politika gelişmelerini incelemektedir.

Tarım Komitesi

Komite’nin tarımsal yapı ve politika analizleri, tarımsal reformların hazırlanıp uygulanmasına yönelik çalışmaları, dünya piyasalarının takibi konusundaki raporları, arazi varlığı, iklim çeşitliliği ve ürün türleri incelemeleri tarım potansiyeline sahip ülkelerce özellikle izlenmektedir.

Temel Yayınlar

·OECD-FAO Agricultural Outlook

·Agricultural Policies in OECD Countries (dönüşümlü olarak “Monitoring and Evaluation” ve “At a Glance” şeklinde)

Balıkçılık Komitesi

Komite bünyesinde balıkçılık kaynaklarının ekosistem temelinde sürdürülebilir işletimi, yönetimi ve planlaması, denetimi ve izlenmesi, bölgesel ve uluslararası işbirliği, balıkçılık kaynaklarının korunması, veri toplama sistemlerinin geliştirilmesi, pazarlamada düzenlemelere gidilmesi, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanındaki yapısal eylemler ve teknolojik gelişmeler, balıkçılıkta çalışma koşulları ve güvenliğin geliştirilmesi, kalkınmada ve balıkçılık kaynaklarının kullanımında sosyo-ekonomik öğeler konulu çalışmalar sürdürülmektedir.

Temel Yayınlar

·Review of Fisheries in OECD Countries

7. GİRİŞİMCİLİK, KOBİ VE MAHALLİ KALKINMA DİREKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI

BİRİMLER

www.oecd.org/cfe

Girişimciliği, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) girişimciliğini teşvik etmek sadece yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin değil sanayileşmiş ülkelerdeki politika yapıcılarının da gündemlerinde önemli yer tutmaktadır. OECD’nin Girişimcilik, KOBİ’ler ve Yerel Kalkınma Merkezi bir yandan sürdürülebilir büyümenin, bütünleşmiş kalkınma ve sosyal uyumun geliştirilmesini desteklerken, diğer yandan yenilikler üretmeye, iş imkanları yaratmaya ve küreselleşmenin sunduğu fırsatları yakalamaya muktedir girişimci bir toplumun oluşmasını da teşvik etmektedir.

Yerel Ekonominin ve İstihdamın Geliştirilmesi Görev Gücü (LEED)

Direktörlük bünyesinde oluşturulan LEED Programı, bölgesel kalkınma, istihdam ve sosyal refahın arttırılması amaçlarına yardımcı olacak yenilikçi fikirler üzerinde yoğunlaşmaktadır. İstihdam politikalarının tespiti yetkisinin yerel idarecilere devri, bölgesel işbirliği ve yönetim, girişimcilik, sosyal yenilikler, küreselleşme ve bölgesel yönetimler LEED Programı’nın çalışma alanına giren konulardır.

8. BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİREKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER

www.oecd.org/science

www.oecd.org/enterprise

www.oecd.org/ict

Bilimsel keşif ve yeni teknoloji endüstrinin görünümünü değiştirmektedir. Bilim, Teknoloji ve Endüstri Direktörlüğü, en yüksek yenilikçilik düzeyine ulaşmaları, küreselleşmenin bu alanda yarattığı imkanları ulusal politikalarına yansıtmaları, ekonominin bilgiye dayalı evrimini sağlamaları ve geleceği bu bilgiler ışığında şekillendirmeleri açısından OECD ülkelerine yardımcı olmaktadır. Direktörlük ortaya çıkan bilimsel, teknolojik ve endüstriyel konulardaki Hükümet politikalarını desteklemek için istatistikler toplamakta ve incelemeler yapmaktadır.

Direktörlük, endüstriyel rekabetin, verimlilik artışlarının ve küresel değer zincirlerinin sonuçları için gerekli çerçeve şartları, fikri mülkiyetin ekonomik büyümeye katkısını arttırmak ve araştırma-geliştirme verimliliğiyle endüstri-bilim ilişkisinin geliştirilmesi için bilimin ve yeniliğin nasıl teşvik edilmesi gerektiği konularını da incelemekte, bioteknolojiyle ilgili politika incelemesi ve kalkınma alanında çalışmalar da yapmaktadır. Direktörlük aynı zamanda tüketicinin korunmasını ve kullanıcı güvenliğinin internet ortamında bilgi paylaşımı yoluyla geliştirilmesini amaçlamaktadır. Gemi yapımında ve çelikte, kamu desteğini sınırlayan bağlayıcı anlaşmalar için çok taraflı müzakerelere de yardımcı olmaktadır.

Bilgi, Bilgisayar ve İletişim Politikaları Komitesi

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeyle birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi artmakta ve etkileri ekonomik ve sosyal alanlarda görülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretkenlik, istihdam ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin tespiti ve bu etkiler çerçevesinde politika oluşturulmasına ilişkin rehberlik çalışmaları bu Komite tarafından yürütülmektedir. Komite, bu çerçevede, OECD üyesi ülkelerin bilişim ve bilgisayar teknolojileri ile iletişim politikalarını ekonomik gelişme ve kalkınma bağlamında ele alarak değerlendirdikleri, ülke deneyimlerini paylaştıkları ve küresel bir bakış açısıyla mevcut politika ve stratejilerin geleceğini tartıştıkları temel forum işlevini görmektedir.

Temel Yayınlar

·Communications Outlook

·Information Technology Outlook

Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi

Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi’nin amacı, çalışma ve uzman gruplarının çalışmalarıyla birlikte bilgi ve teknolojinin toplumun bilimsel ilerlemesine katkıda bulunacak şekilde ekonomik değere dönüştürülmesinde OECD’ye üye olan ve olmayan ülkelere yardımcı olmaktır.

Komite, ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik konularda Hükümet politikalarını desteklemek için, istatistiksel veriler toplayarak değerlendirmekte ve ülke incelemeleri yapmaktadır. Komite ayrıca yenilikçiliğin ve fikri mülkiyet haklarının kullanımının ekonomik büyümeye katkısını arttırmak, Ar-Ge verimliliğiyle endüstri-bilim ilişkisinin geliştirilmesi için bilimin ve yenilikçiliğin nasıl teşvik edilmesi gerektiği konularında ülkelere tavsiyelerde bulunmaktadır.

Üye ülkeler Komite tarafından hazırlanan metodolojik el kitaplarını (Oslo ve Frascati) kendi dillerine tercüme ederek, Ar-Ge projelerinin finansal destek kriterlerinin belirlenmesinde ve bilimsel kurumların yönetişiminde faydalanmaktadırlar. Bu el kitapları dönemsel olarak güncellenmektedir.

Komite bünyesinde bioteknoloji alanında, fikri mülkiyet hakları düzenlemeleriyle, biyolojik kaynak ve bilgilerin güvenliği ve erişimi arasında denge oluşturmak amacıyla rehber ilkeler hazırlanmaktadır.

Ekonomi Politikaları Komitesi, İstatistik Komitesi, Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi ve Eğitim Komitesi tarafından ortaklaşa yürütülen “OECD Yenilikçilik Stratejisi”nin hazırlık çalışmalarının Örgüt içinde yatay eşgüdümü bu Komite tarafından üstlenilmiştir.

Temel Yayınlar

·OECD Science, Technology and Industry Scoreboard

·Oslo Manual

·Frascati Manual

Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi

Komite, sanayi alanındaki genel çalışmalarını yürütmekte ve OECD’nin diğer birimlerinde yapılan makro seviyedeki analizlere, sektör veya firma düzeyindeki analizlerle katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, sanayi sektöründeki eğilimler ve üye ülkeler tarafından uygulanan sanayi politikaları incelenmekte,sanayi ve hizmetler sektörlerinde, büyük ve küçük-orta ölçekli firmalar ile ilgili olarak hem ulusal hem de uluslararası seviyede çeşitli analizler yapılmaktadır. Analizler özellikle girişimcilik, yatırımlar, yenilikçilik, bilgi-tabanlı ekonomiler, iş ortamında rekabet konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Temel Yayınlar

·OECD Science, Technology and Industry Outlook

Çelik Komitesi

Demir-çelik sektöründe bölgesel ve küresel eğilimlerin izlenmesi, politika üretimi, sektörün yapı ve pazar sorunlarının incelenmesi, çelik ticaretinde şeffaf, rekabetçi ve kurallara dayanan bir yapı kurulması, sektörel verilerin derlenmesi Komite’nin ana çalışma alanlarıdır.

Temel Yayınlar

·Iron and Steel Industry

·Developments in Steelmaking Capacity of Non-OECD Economies

Tüketici Komitesi

Komite’nin tüketici politikalarındaki gelişmeler, bilgi ve iletişim teknolojileri kaynaklı sorunlar, tüketicilerin bilinçlendirilmesi, güçlendirilmesi ve yasa dışı faaliyetlerden korunması, haksız pazar rekabetinin önlenmesi ve e-ticaret alanındaki çalışmaları yol gösterici mahiyettedir.

9. EĞİTİM DİREKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER

www.oecd.org/education

Ülkeler, ekonomik büyüme ve sosyal uyumda hayati öneme sahip olan eğitime büyük yatırım yapmaktadırlar. Eğitim Direktörlüğü, kişisel gelişime, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sosyal uyuma katkıda bulunması amacıyla, üye ülkelerin kaliteli eğitim imkanları sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Eğitim Direktörlüğü, aynı zamanda, üye ülkelere eğitim sistemlerinin karşılaştığı sorunlarla baş edebilmeleri için etkili politikalar oluşturmalarında ve uygulamalarında destek olmaktadır. Direktörlüğün çalışmaları, eğitim aracılığıyla kaliteli öğretimi teşvik etmek ve sosyal uyumu oluşturmak için eğitimin sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ve geliştirileceği üzerinde odaklanmaktadır. Eğitim Direktörlüğü, eğitimin geleceğinin yanı sıra, küresel ekonominin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yüksek öğretim düzenlemeleri üzerinde de durmaktadır.

Direktörlük, düzenli olarak üye olan ve olmayan ülkelerin eğitim sistemlerini “peer review”lar yoluyla incelemektedir. Eğitim ve uygulama sistemlerindeki ilerlemeler, istatistiksel bilgiler ve göstergeler Bir Bakışta Eğitim isimli yıllık bir yayında toplanmaktadır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA), üç yılda bir,15 yaşındaki öğrencilerin başarı düzeylerinin doğrudan değerlendirmesini yapmaktadır. Eğitimdeki uzun vadeli eğilimlerin ve yeniliklerin incelenmesi ise Eğitim Yenilik ve Araştırma Merkezi’nin görev alanındadır.

Eğitim Politikaları Komitesi

Modern bilgi ekonomilerinin gelişmesi eğitim politikalarına verilen önemi de arttırmıştır. Bugün dünyada eğitimi ikinci plana atabilecek hiçbir ülke yoktur. Eğitim Politikaları Komitesi’nin çalışmaları da bu anlayıştan yola çıkmakta ve kişisel gelişim, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal uyuma katkıda bulunacak kaliteli eğitim yöntemlerinin belirlenmesine, ayrıca eğitim sistemlerinde karşılaşılan sorunların çözümü konusunda etkili politikalar oluşturulmasına ve uygulanmasına rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Komitenin çalışmaları, eğitimi sadece okul çağıyla sınırlı bir süreç olarak görmeyen, aksine eğitimi yaşam boyu devam eden bir faaliyet olarak algılayan bir temelde yürütülmektedir. Bu çerçevede, okul öncesi ve okul çağı eğitimin, ayrıca eğitimin sosyal sonuçlarının kişiler ve dolayısıyla ülke ekonomileri üzerindeki etkisi ve eğitimde fırsat eşitliğinin incelendiği projeler tasarlanmakta ve yürütülmektedir. Yüksek öğrenim, mesleki eğitim, engelli öğrencilerin ve özel ihtiyaç sahiplerinin eğitimi konuları da Eğitim Politikaları Komitesi’nin önem atfettiği konulardır.

Eğitim Politikaları Komitesi’nin somut olarak hayata geçen ve uygulama alanı olarak OECD sınırlarını aşan en önemli çalışması yaygın şekilde PISA olarak anılan “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı”dır. OECD’nin eğitim alanındaki çalışmalarında kullanılan istatistiksel verilerin, üye ülkelerin eğitim politikalarının geliştirilmesi çalışmalarına daha fazla katkı sağlayacak yönde iyileştirilmesi amacıyla başlatılan sözkonusu eğitim araştırmasının sonuçları, zorunlu eğitimini tamamlamış öğrencilerin sosyal hayata katılmaya ne derecede hazır olduklarını ortaya koymakta ve uygulandığı ülkelerin Hükümetlerine kılavuzluk etmektedir. PISA testleri 2000, 2003 ve 2006 yılında uygulanmış olup müteakip testler 2009 ve 2012 yılında uygulanacaktır.

“Öğretmen, Öğretim ve Öğrenme Anketi Geliştirme” (TALIS) ve “Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi” (PIAAC) projeleri de PISA testlerinden yola çıkılarak sırasıyla öğretmenlerin mesleki becerilerinin ve yetişkinlerin okul dönemi sonrasındaki becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.

Eğitim Direktörlüğü’nün çok yönlü eğitim faaliyetlerinden biri de eğitim tesislerinin, okul binalarının çağdaş standartlara göre inşası ve deprem, sel gibi doğal afetlere karşı güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar konusunda projeler yürüten Eğitim Binaları Programı’dır (PEB).Programın, bu çerçevede hazırladığı raporlar, katılımcı ülkeler için rehber niteliğindedir.

Temel Yayınlar

·Education at a Glance

·PISA Technical Report

·PEB Exchange (Online)

·Education Policy Analysis

·Reviews of National Policies for Education

·Higher Education Management and Policy

10. ÇEVRE DİREKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER

www.oecd.org/environment

Sağlıklı bir çevre güçlü, sağlam bir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmanın önkoşuludur. Çevre Direktörlüğü, üye ülkelere çevresel sorunları ele alabilmek ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan etkin, etkili politikaları oluşturmaları ve uygulamalarında yardımcı olmaktadır. Direktörlük, sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini teşvik etmek için çevre ile ekonomik ve sosyal konular, ayrıca sektörler arasındaki karşılıklı etkileşimi de incelemektedir. Direktörlük, ticaret ve yatırım, tarım, ulaştırma, iklim değişikliği ve çevre vergileri gibi temel konularda diğer OECD birimleriyle birlikte çalışmaktadır. OECD’ye sürdürülebilir kalkınma konusundaki çalışmalarda en büyük katkıyı veren Çevre Direktörlüğüdür.

Direktörlük, üye ülkelerin çevresel performanslarını düzenli olarak incelemektedir. Bu çerçevede, çevresel verileri ve göstergeleri toplamakta, bunlardan hareketle çevre koşullarının geleceğe yönelik görünümlerini çıkartmaktadır. Direktörlük bünyesinde yer alan çevre sağlığı ve güvenliği programı çerçevesinde kimyasal testler ve risk değerlendirmesi yöntemleri, laboratuar uygulama standartları ile verilerin eşgüdümünün sağlanması ve çağdaş bioteknoloji ürünlerinin güvenliğinin değerlendirilmesi için yöntemlerin uyumlaştırılması çalışmaları da yapılmaktadır.

Çevre Komitesi

Çevre Komitesi çalışmalarının amacı, çalışma ve uzman gruplarıyla birlikte, çevresel sorunları ele alabilmek ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmek için üye ülkelere gerekli olan verimli ve etkili politikaları oluşturmalarına ve bu politikaları uygulamalarına yardımcı olmaktır.

Komite, üye ülkelerin çevresel performanslarını da düzenli olarak incelemekte, çevresel verileri ve göstergeleri toplamakta, bunlardan hareketle çevre koşullarının geleceğe yönelik görünümlerini oluşturmaktadır.

Komite bünyesinde, dönemsel olarak “Çevresel Görünüm” başlıklı çalışmalar yapılmaktadır. Son olarak yürütülen “Çevresel Görünüm-2030” başlıklı çalışmada OECD ülkeleriyle üye olmayan ülkeler arasındaki etkileşim, bunun çevresel etkileri, ekonomik maliyetleri, gelecekle ilgili politikalar ve hareketsizlik politikasının yol açacağı maliyetler (cost of inaction) konuları işlenmiştir. Bu çalışma, ülkemiz açısından 2030 yılına kadar çevre konularında, özellikle iklim değişikliği alanında oluşturulacak politikalara yol gösterici olabilecek öngörüler içermektedir.

Ayrıca, kimyasal testler ve risk değerlendirme yöntemleri, laboratuar uygulama standartları ile verilerin eşgüdümünün sağlanması, bioteknoloji ürünlerinin güvenliğinin değerlendirilmesi için uyumlaştırma çalışmaları gibi konular Direktörlük bünyesinde yer alan Kimyasallar Komitesi’nin Çevre Komitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği toplantılarda değerlendirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan OECD rehber ilkeleri ve el kitapları, modern bioteknoloji ürünlerinin güvenli bir şekilde ülkemiz piyasasına sunulması hususunda, taraf olduğumuz Cartegena Biogüvenlik Protokolü kapsamında yürütülen ulusal biogüvenlik düzenlemelerine ışık tutmaktadır. Ayrıca, kimyasal maddelerin test edilmesi konusunda oluşturulan ağ sayesinde, üye ülkeler arasında bilgi ve veri paylaşımı yapılmakta ve bu sayede hem para ve zamandan tasarruf edilmekte, hem daha az sayıda deney hayvanı kullanılmaktadır.

Direktörlük ayrıca Tarım, Yatırım, Kalkınma Yardımları ve Çevre Komitelerinin katılımıyla ortaklaşa olarak yürütülen “Su ve suyla ilgili altyapıların finansmanı” konulu yatay projenin eşgügümünü de üstlenmiştir.

Temel Yayınlar

·OECD Environmental Outlook

·OECD Environmental Performance Reviews

·OECD Guidelines for the Testing of Chemicals

·OECD Environmental Indicators

·OECD Environmental Data Compendium

11. İSTATİSTİK DİREKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER

www.oecd.org/statistics

İstatistik, OECD’nin yaptığı tüm analitik çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle istatistiklerin doğruluğu ve zamanlılığı Örgüt’ün itibarı açısından hayati önem taşımaktadır. İstatistik Direktörlüğü tüm OECD birimlerinden istatistikler toplamaktadır. Bu veriler, uluslararası alanda karşılaştırılabilir olması için standart hale getirilmiş olup, kitap olarak ve internet ortamında yayınlanmaktadır. Aylık Temel Ekonomik Göstergeler bu alandaki başlıca yayınlardan birisidir. Diğer yayınlar, dış ticaret, ulusal hesaplar, istihdam ve işsizlik konularını, ayrıca işsizlik oranları ve tüketici fiyatlarındaki değişimlere ilişkin aylık derlenen güncellenmiş verileri kapsamaktadır. OECD’nin diğer birimleri, özel olarak sektör bazında göstergeler yayınlamaktadır. OECD, üye ülkelerden ve diğer uluslararası örgütlerden istatistikçilerle birlikte çalışarak yeni politika sorunlarına ve kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek yeni veri sistemleri üretmek konusunda da önemli bir rol oynamaktadır.

İstatistik Komitesi

İstatistik Komitesi, istatistiklerin toplanması, işlenmesi, dağıtımı ve muhafazasında bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmayı, üye ülkelerin istatistik kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmeyi, verilerin zamanlaması, kıyaslanabilirliği ve içeriği konularında standartlar oluşturmayı hedeflemektedir. OECD istatistik çalışmaları daha çok yatay bir nitelik taşımakta olup, OECD’nin her birimiyle ilgili istatistik çalışmaları bu birim altında yürütülmektedir.

Temel Yayınlar

·Main Economic Indicators

·OECD Factbook

12. KALKINMA İŞBİRLİĞİ DİREKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER

www.oecd.org/development

Kalkınma İşbirliği Direktörlüğü (DCD), kalkınma politikaları oluşturulması, eşgüdümün sağlanması ve kalkınmaya yönelik bilişim sistemleri konularında Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) ve OECD’ye bir bütün olarak destek sağlamaktadır. Marshall Planı kapsamındaki kalkınma yardımlarının eşgüdümünü sağlamak amacıyla OECD’den önce kurulmuş olan DAC halen OECD’ye üye 22 ülke ve AB Komisyonu’ndan oluşmakta, aralarında ülkemizin de bulunduğu 8 OECD ülkesi ise çalışmalara gözlemci olarak katılmaktadır. DAC’a üye ülkeler dünya çapındaki resmi kalkınma yardımının (ODA) % 90’ından fazlasını gerçekleştirmektedirler. DAC, gelişmekte olan her ülkenin kendi kalkınmasından sorumlu olduğu hususunu göz ardı etmemekle birlikte, bu ülkelerin küresel ekonomiye katılım kapasitelerinin arttırılması ve yoksulluğun üstesinden gelinmesi konularında uluslararası işbirliğiyle neler yapılabileceği üzerinde durmakta, bu meyanda ulusal yardım ajanslarının yürüttükleri çalışmaların önceliklerinin bağdaştırılmasına da katkı sağlamaktadır. Ayrıca, ülkeler birbirlerinin kalkınma yardımı programlarını Komite çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirlen “peer review”ler aracılığıyla denetlemektedirler.

Direktörlük, kalkınmaya ilişkin politika uygulamalarının bütünlüğü açısından OECD Sekreterliği’nin diğer bölümleriyle yakın ilişki içerisindedir. Kalkınma İşbirliği Direktörlüğü derlediği resmi kalkınma istatistiklerini içeren Kalkınma İşbirliği Raporu’nu her yıl düzenli olarak yayınlamaktadır. Ülkemizin resmi kalkınma yardımlarının bir dökümünü de içeren bu yayın dünyada kalkınma istatistikleri konusunda temel referans belgesi haline gelmiştir.

OECD Kalkınma Merkezi

www.oecd.org/dev

OECD Kalkınma Merkezi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal sorunlarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunurken, OECD ülkelerinin kalkınma süreçlerinde edindikleri tecrübe ve bilgilerden de yararlanmaktadır. Bu çalışmalar OECD’nin kalkınma yolundaki ülkelerle olan ilişkilerine de katkıda bulunmaktadır. 22 OECD üyesi dışında Brezilya, Şili, Hindistan, Romanya, Güney Afrika ve Tayland da OECD Kalkınma Merkezi’ne üyedirler. Ayrı bir organ olan Sahel ve Batı Afrika Kulübü, bölge için orta ve uzun vadeli kalkınma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında 17 Afrika ülkesinin çabalarını desteklemektedir.

OECD’nin kalkınma konularındaki “Think Tank”i olan Kalkınma Merkezi’ne ülkemiz 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yeniden üye olmuştur. Son dönemde, Çin bazı toplantılara katılmak için başvurmuş, İngiltere Merkez’e tekrar üye olmuş, Japonya da Merkez’e geri dönme hususunu değerlendirmeye almıştır.

13. KÜRESEL İLİŞKİLER

www.oecd.org/emerging

OECD’nin faaliyetleri, zaman içinde üye olmayan ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemiş ve halen 70’den fazla ülkeyle işbirliğinin yapıldığı bir düzeye gelmiştir. OECD bu ilişkilerle tecrübelerini diğer ülkelere sunarak ekonomik bütünleşmenin daha da güçlendirilmesini, ayrıca üye olmayan ülkelerin gözlem ve değerlendirmelerinden OECD’nin de yararlanmasını hedeflemektedir.

Üye Olmayan Ülkelerle İşbirliği Merkezi, OECD’ye üye olmayan ülkelerle olan ilişkilerin odak merkezidir. Bu Merkez, yatırım ortamını, kamu ve kurumsal yönetimi, ticareti, tarımı, rekabeti ve vergilendirmeyi geliştirmek gibi OECD çalışmalarının ana başlıklarını oluşturan konularda üye olmayan ülkelerle yürütülen bir dizi programın eşgüdümünü de sağlamaktadır. Merkez hem üye olmayan ülkelerin OECD çalışmalarına katılımını, hem de Örgüte üye olacak ülkelerin katılım süreçlerini düzenlemektedir. Merkez diğer uluslararası örgütler açısından da bir temas noktasıdır ve onlarla olan ilişkilerin geliştirilmesini ve eşgüdümünü de üstlenmektedir.

Orta ve Doğu Avrupa’nın geçiş sürecindeki ekonomilerinin yönetim ve işletme modellerinin geliştirmesine yardımcı olmak görevi ise Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen İdare ve Yönetimin Geliştirilmesine Destek (SIGMA) adlı özel bir programın ilgi alanıdır.

Global ekonomide kaydedilen hızlı değişim ve bilhassa OECD üyesi olmayan bazı ülkelerin küresel ekonomide ağırlıklarını giderek daha fazla hissettirmeye başlamaları neticesinde, OECD’nin dünya ekonomisindeki ağırlıklı rolü sorgulanır hale gelmiştir. Bu nedenle OECD’nin genişlemesi 2003 yılından bu yana Örgüt içinde sürdürülen reform çalışmaları çerçevesinde üzerinde durulan en önemli konu olmuştur.

Bu doğrultuda 15-16 Mayıs 2007 tarihlerinde yapılan Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda, Estonya, İsrail, Rusya Federasyonu, Slovenya ve Şili ile üyelik müzakerelerine başlanması, ayrıca diğer önemli ekonomiler olan Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika’nın yanı sıra Güney Doğu Asya Bölgesi ile işbirliğinin derinleştirilerek arttırılması (enhanced engagement) kararı alınmıştır.

Bu meyanda Dış İlişkiler Komitesi, asli görevi olan üye olmayan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve eşgüdümün sağlanması konuları dışında önümüzdeki dönemde bilhassa “enhanced engagement” çerçevesindeki ülkelerle oluşturulacak işbirliğinin yönlendirilmesini de üstlenecektir.

OECD’nin genişlemesi ve global ekonomide giderek daha fazla önem kazanan ülkeler ile daha yakın bir işbirliği geliştirmesi, ülkemizin de bu ülkeler ile geliştirmekte olduğu işbirliğine ilave bir olanak sağlayacaktır. Bahsekonu ülkelerin yetkililerinin de iştirak edecekleri komitelerde hem çok taraflı işbirliğini geliştirmek, hem ikili düzeyde işbirliğini arttırmak imkanı bulunabilecektir.

14. OECD VE TOPLUM

www.oecd.org/media

www.oecd.org/publicaffairs

www.oecd.org/civilsociety

Hükümetlerarası bir örgüt olarak OECD şeffaflığa öncelik vermekte ve iletişim işbirliğini geliştirme görevini yerine getirirken siyasi kurum ve yetkililer, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, sendika kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, basın-yayın ve kamuoyundan oluşan çok geniş bir yelpazeye erişmeye çalışmakta ve onlardan gelen düşünce ve gözlemleri de dikkate almaktadır. OECD internet sitesi (www.oecd.org) Örgüt’ün dünya çapında birçok insan için ilk temas noktası olmasından dolayı OECD faaliyetlerinin geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. İnternet sitesi bazı projeler açısından kamuoyunun görüşlerinin derlenmesine de imkan vermektedir.

Kuruluş yılı olan 1961’den bu yana OECD, nezdindeki İş Dünyası ve Endüstri Danışma Komitesi (BIAC, www.biac.org) ve OECD İşçi Sendikaları Danışma Komitesi (TUAC, www.tuac.org) aracılığıyla, sivil toplumla (www.oecd.org/civilsociety) işbirliği içinde olmuştur. Geçtiğimiz on yıl boyunca, OECD diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da giderek daha sıkı bir diyaloğa ve gayri resmi danışmalara girişmiştir. Bu danışmalar yatırım, çok taraflı ticaret sistemi, OECD’nin Çokuluslu Şirketler Rehberi, kurumsal yönetişim, yolsuzlukla mücadele, çevre, kalkınma, bioteknoloji, tarım ve gıda, bilgi ve haberleşme ve bölgesel kalkınmayı kapsayan çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

OECD üye ülkelerin milletvekilleriyle de özellikle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve NATO Parlamenterler Meclisi’nin Ekonomik Komitesi aracılığıyla öteden beri yakın ilişkiler yürütülmektedir. OECD Parlamenterler için seminer programları başlatarak Meclislerle olan ilişkilerini son dönemde daha da güçlendirmiştir.

OECD, diğer uluslararası örgütler ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin bir parçası olarak Uluslararası Çalışma Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve diğer birçok Birleşmiş Milletler organıyla resmi ilişkiler içindedir.

Yıllık Bakanlar Konseyi toplantısına paralel olarak gerçekleştirilen OECD Forumu (www.oecdforum.org) iş dünyası, işçi ve sivil toplum kuruluşlarına, Konsey’in gündeminde yeralan önemli konuları Bakanlar ve uluslararası örgütlerin üst düzey yöneticileriyle tartışma imkanı vermektedir. Forum toplantıları kamuya açık olarak düzenlenmektedir. Sözkonusu forum toplantıları, OECD internet sitesinden canlı olarak izlenebilmektedir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 8.5.2018 Zafer Günü tatili
10.5.2018 10.5.2018 Dini Bayram
21.5.2018 21.5.2018 Dini Bayram
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Dini Bayram
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Dini Bayram
25.12.2018 25.12.2018 Noel
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı