OECD Direktörlükleri ve Bağlı Birimler, 26.3.2019

1. EKONOMİ DİREKTÖRLÜĞÜ (Economics Department, ECO)VE BAĞLI BİRİMLER

Ekonomik performans OECD’ye üye ülke Hükümetlerinin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomi Direktörlüğü, OECD üyesi ülkelerin dışında seçilmiş bazı üye olmayan ülkelerin ekonomik ve mali gelişmelerini de incelemektedir.

Direktörlük, yürüttüğü çalışmalarla yapısal öncelikleri tanımlayan genel bir çerçeve sağlamaktadır. OECD bünyesindeki diğer komitelere de görev vererek, birçok yapısal konunun (nüfusun yaşlanması, işgücü piyasası politikaları, kamu harcamaları, eğitim ve sağlık sistemleri, göç, yaratıcı yenilik, ürün-piyasa rekabeti ve mali piyasaların gelişimi, hizmetlerde uluslararası ticaret engelleri, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik sonuçları ve küreselleşmenin etkileri gibi) ekonomik sonuçlarını değerlendirmektedir.

Yılda iki kez yayınlanan ve makroekonomik konuları ana başlıklar itibariyle ele alan OECD Ekonomik Görünüm başlıklı yayın, önemli siyasi konuların da altını çizmek suretiyle ekonomideki son gelişmelerin ve kısa vadeli beklentilerin değerlendirmesini yapmaktadır. Ayrıca, her yıl kırk kadar OECD Ülke Ekonomik İncelemesi yayınlanmaktadır.

Ekonomi Politikaları Komitesi(Economic Policy Committee, EPC)

Komite, makroekonomik gelişmeleri değerlendirmekte, ekonomilerin karşı karşıya olduğu yapısal sorunları ve bunları aşma çabalarını ele almaktadır. Komite çalışmalarını iki alt çalışma grubuyla da sürdürmektedir. WP1 daha çok yapısal analiz konularında çalışmalar yürütmekte, STEP (Short Term Economic Prospects) ise makroekonomik boyutlu ancak kısa dönemli değerlendirme ve tahminlerde bulunmaktadır. Alt grupların çalışmaları, ana komite olan EPC’ye aktarılmakta ve orada değerlendirilmektedir.

Ekonomik ve Kalkınma İnceleme Komitesi (Economic and Development Review Committee, EDRC)

Komite, üye ve bazı önemli üye olmayan ülkelerdeki ekonomik gelişmeleri Sekreterya tarafından hazırlanan raporlar (Country Economic Surveys) çerçevesinde değerlendirmektedir. Ülke incelemeleri genel olarak makro-ekonomik analiz ve yapısal reform değerlendirmelerini içermekte, her incelemede seçilen özel bir veya iki konu (rekabet gücü, sosyal güvenlik, eğitim, vb.) incelemenin ana odağını oluşturmaktadır.

Her ülkenin EDRC incelemesinde diğer iki üye ülke “lider” inceleyici konumundadır. Hollanda ve Meksika, Türkiye’nin lider inceleyici ülkeleridir. Ülkemiz iseŞili ile Polonya’nın lider inceleyicisi durumundadır. Son Türkiye incelemesi 14 Haziran 2018’de yapılmış olup, bir sonraki incelemenin 2020 yılında yapılması planlanmıştır.

2. MALİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ (Directorate for Financial and Enterprise Affairs, DAF)
VE BAĞLI BİRİMLER

Mali piyasalar, ekonomik büyüme ve istikrar önemli bir rol oynamaktadır. Mali İşler Direktörlüğü, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı geliştirmek, mali istikrarı sağlamak ve OECD’ye üye olmayan ülkelerin de küresel ekonomiyle bütünleşmesini temin etmek için ekonomik faaliyetleri doğrudan ilgilendiren kamusal politikalarla ilgilenmektedir. Direktörlük, ulusal eylem ve uluslararası işbirliği için en iyi uygulamaları ve politika bileşimlerini destekleyen tavsiyeler hazırlamak ve yeni eğilimleri analiz etmek üzere Hükümet yetkilileriyle yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır.

Bu çabalar, özel sektör, işçi ve diğer sivil toplum temsilcileriyle düzenli görüşmeler ve danışmalarla daha da zenginleştirilmektedir. Çalışmalara OECD üyesi olmayan ülkeler de aktif olarak katılmaktadırlar. Bunlardan bazıları yolsuzlukla mücadele, yabancı yatırımcılara ayrımcı uygulamalarda bulunmama ve çokuluslu şirketlerin davranışlarında yüksek standartlar uygulamak konularında OECD ülkeleriyle aynı taahhütleri üstlenmişlerdir.

Finansal Piyasalar Komitesi(Committee on Financial Markets, CFA)

Komite, temel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde finansal piyasaların etkin işlemesi ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla finansal piyasalardaki gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Komiteye bağlı olarak faaliyet gösteren Kamu Borç Yönetimi Çalışma Grubu, üye ülkelerin kamu borçlarını idare eden birimlerinin (Hazine) yöneticilerini yılda bir veya iki defa bir araya getiren ve işbirliği ortamı hazırlayan bir forum niteliği taşımaktadır.

Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu(Working Group on Bribery in International Business Transactions, WGB)

Yolsuzluk ve rüşvet konuları, özellikle son yıllarda uluslararası alanda üzerinde öncelikle çalışılan konulardan biridir.OECD’nin bu konudaki çalışmaları ve hazırladığı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi (Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi), Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi diğer uluslararası örgütlerin hazırladıkları Sözleşmelerden çok daha önce kabul edilmiş olduğundan özel bir önem taşımaktadır.

Uluslararası alandaki yolsuzluk ve rüşvet konusundaki çalışmalara bakıldığında, bunları uygulayan örgütler (BM, Avrupa Konseyi gibi) farklı olmakla birlikte, bu örgütler çerçevesinde akdedilen Sözleşmelerdeki hükümlerin benzer nitelikte olduğu görülmektedir.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Komitesi (Insurance and Private Pensions Committee, IPPC)

Komite, sigortacılık ve özel emeklilik alanındaki konuların ve karşılaşılan sorunların özellikle politika yapıcılarınca bilinmesine ve anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapmakta, sektörel düzenlemelerin etkinliğini arttırmayı öngörmekte, risk yönetimini güçlendirmeye yönelik uygulamalar geliştirmekte, çözüm önerileri üretmektedir. Kamu temsilcileri ile bazı uluslararası örgütlerin temsilcilerinin yanı sıra, Komite çalışmalarının çoğuna, özel sektör temsilcileri de katılmaktadır.

Kurumsal Yönetişim Komitesi(Corporate Governance Committee, CGC)

Kurumsal yönetişim konusunda OECD, uluslararası standartları belirleyen kurum konumunda bulunmaktadır. "OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri" ilk defa 1999 yılında yayınlanmış

olup, en son 2015 yılında güncellenmiştir. İlkeler, hem OECD ülkelerinde, hem de diğer ülkelerde geniş çapta uygulanmaktadır.

Yönlendirme grubuna bağlı olarak çalışan, “Kamu Varlıklarının Özelleştirilmesi ve Yönetişimi Çalışma Grubu” kamu şirketlerinin daha rekabetçi, etkin ve şeffaf hale getirilmesine ve bu şirketlerin yönetiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Yatırım Komitesi (Investment Committee, INV)

Yatırım Komitesi, “OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi” ve “OECD Sermaye Hareketleri ve Görünmeyen İşlemlerin Liberalizasyonu Kodları” aracılığıyla sürece taraf ülkelerde yabancı sermaye üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasını, uygulamalarda şeffaflığın sağlanmasını, ayrımcılığı azaltılmasını ve bu alanlarda işbirliği yapılmasını hedeflemektedir. Bu enstrümanlar uluslararası yatırımcı şirketlerin yatırımlarında çevre, iyi yönetişim, vergi, rüşvetle mücadele ve istihdam gibi çeşitli alanlarda doğru uygulamalara yönlendirilmelerini hedeflemekte, sorumluluk yüklemektedir. Değişen ihtiyaçlara göre kurallar belli aralıklarla güncelleştirilmekte ve standartlar yükseltilmektedir.

Rekabet Komitesi(Competititon Committee, COMP)

Komite çalışmalarıyla üye ülkelerde rekabet hukuku ve politikasının oluşturulması ve uygulanmasına katkıda bulunmakta, rekabet kültürünün geliştirilmesi ve uluslararası ortak rekabet normlarının teşvik edilmesini hedeflemekte ve bu çalışmalar piyasa ekonomisini benimsemiş ülkelere önemli katkılar sağlamaktadır.

3. KAMU YÖNETİŞİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ (Directorate for Public Governance) VE BAĞLI BİRİMLER

İyi ve etkin kamu yönetişimi demokrasiyi güçlendirmeye, ekonomik refahı ve sosyal uyumu arttırmaya yardımcı olmaktadır. Yönetişim Direktörlüğü, ülkelerin yönetim sistemleri ve bölgesel politikalarının toplumun gelişen ihtiyaçlarına gereği veçhile cevap vermesini amaçlamaktadır. Bu çalışmalar, toplumun uzun vadeli yönetim değerlerini koruyup geliştirirken, bir yandan da yönetim etkinliğini arttırmayı hedeflemektedir. Direktörlük, Hükümetlerin kamu sektörünü nasıl idare ettiğini, kamu hizmetlerinin sunulmasını nasıl geliştirdiğini ve politik uygulamaları nasıl daha tutarlı hale getirdiğini incelemektedir. Direktörlük bölgesel kalkınma politikalarında yeniliği de teşvik etmekte, ayrıca ülkelerin sübvansiyon uygulamalarından bölgesel rekabeti arttırmaya yönelik tedbirlere geçmelerine yardımcı olmaktadır.

Bu Direktörlüğün temel işlevlerinden biri de ülkelerin yönetim sorunlarıyla nasıl baş edebilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunulmasına imkan verecek bir forum oluşturmaktır. Üst düzey Hükümet yetkilileri, bütçe ve yönetim, politika oluşturma, düzenleyici reform, insan kaynakları yönetimi, kamu kesiminde çıkar çatışmalarının önlenmesi, e-devlet, kentsel ve kırsal alanlarda bölgesel politika ve bölgesel göstergeler konularını ele alan özel çalışma gruplarında bu amaçla biraraya gelmektedirler.

Kamu Yönetişimi Komitesi(Public Governance Committee, PGC)

Kamu yönetiminde ve hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, kamu kesiminin modernizasyonu, devlet-vatandaş ilişkilerinde şeffaflığın, sorumluluğun ve hesap verebilirliğin sağlanması, performansa dayalı yönetim ve değerlendirme metodlarının geliştirilmesi, kamu faaliyetlerinde düzenleyici reformların hayata geçirilmesi, e-devlet çalışmaları, bütçe uygulamaları, kamu-özel kesim işbirliği imkanlarının arttırılması ve kamuda etik değerlerin yükseltilmesi Komite’nin ana çalışma konularını oluşturmaktadır.

Komite’ye bağlı olarak Düzenleyici Yönetim ve Reform, Kamu İstihdamı ve Yönetimi, Hükümet Merkezleri Yüksek Düzeyli Memurlar, Kıdemli Bütçe Yetkilileri, Kamu Kesiminde Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi, E-Devlet gibi çalışma grupları faaliyet göstermekte, Komite bu konuları ele alan uzman toplantıları, seminer ve sempozyumlar da düzenlemektedir.

Düzenleyici Politikalar Komitesi(Regulatory Policy Committee, RPC)

Bu komite, 2009 yılında kurulmuş olup, ülkelerdeki düzenleyici reform çabalarını desteklemekte; düzenleyici araç, kurum ve politikaların benimsenmesi ile ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlamaktadır.

Komite bu bağlamda, düzenleyici politikalar alanında idari işlemlerin basitleştirilmesi, uyumlaştırma ve uygulama, etki değerlendirme, şeffaflık ve iletişim konularında çalışmalar yürütmektedir.

4. VERGİ POLİTİKASI VE İDARESİ MERKEZİ (Centre for Tax Policy and Administration, CTPA) İLE BAĞLI BİRİMLER

Vergi Politikası ve İdare Merkezi, vergi politikası ve vergi idaresi dahil olmak üzere vergilendirmenin tüm alanlarını incelemekte, üye ülkelerde vergi politikasını belirlemekle görevli ulusal birimlere 21. yüzyılın vergi sistemini oluşturmada yardımcı olmaktadır. Ayrıca, OECD üyesi olmayan diğer ülkelerle diyaloğu teşvik ederek vergilendirmede uluslararası işbirliğini de geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu süreç OECD’ye üye olmayan 90’dan fazla ülkeyle diyalog sürdürülmesini, vergi anlaşmalarının müzakeresini, uygulanması ve yorumlanması ile transfer fiyatlandırması konularında etkin bilgi değişimi çalışmaları yapılmasını gerektirmektedir.

Bu alandaki önemli istatistiksel yayınlar, üye ülkelerdeki vergi düzeyleri ve vergi yapılarıyla ilgili yıllık karşılaştırmalar yapılmasına imkan sağlamaktadır. Vergilendirmenin işgücü piyasalarının çalışmasına etkileri gibi vergi düzenlemeleriyle çok yakından irtibatlı konularda Merkez diğer Direktörlüklerle birlikte çalışmaktadır.

Mali İşler Komitesi(Committee on Financial Affairs, CFA)

Küreselleşme süreci, yeni teknolojik gelişmeler, uluslararası şirketlerin çoğalması, finansal piyasaların artan entegrasyonu ve yeni enstrümanların ortaya çıkması, vergi cennetleri ve off-shore uygulamalarının yayılması, vergi kanunlarına karşı artan itaatsizlik ve benzeri nedenlerle ülkelerin vergi tabanları giderek erimeye başlamıştır. Bu problemi çözmek için, OECD Mali İşler Komitesi, uluslararası vergilendirme standartlarını oluşturmak ve çok sayıda ülke tarafından uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Bu çerçevede, vergi politikası ve idaresine ilişkin sorunların tartışıldığı bir ortam oluşturulmakta, uluslararası uyum ve işbirliği arttırılmakta, vergi sistemlerinin geliştirilmesi ve etkinliklerinin arttırılmasına yardımcı olunmaktadır. Komitenin, OECD Model Vergi Anlaşması ve Transfer Fiyatlandırması Rehberi başta olmak üzere çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Komiteye bağlı olarak Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Vergi Politikası Analizleri ve Vergi İstatistikleri, Çokuluslu Şirketlerin Vergilendirilmesi, Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma, Tüketim Vergileri gibi çalışma grupları ile muhtelif forum faaliyetleri bulunmaktadır.

5. İSTİHDAM, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ (Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, ELSA) VE BAĞLI BİRİMLER

Yüksek işsizlik, dışlanma ve yoksulluk toplumun yapısını bozan ve ekonomileri çökerten başlıca nedenlerdir.İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Direktörlüğü istihdamı arttırmaya ve sosyal dışlanmayı önlemeye yönelik politika alanlarındaki uygulamalar üzerinde çalışmaktadır. Faaliyetleri dört ana konuda toplanmıştır: istihdam ve eğitim, sağlık, uluslararası göç ve sosyal konular.

Direktörlük, istihdam ve kazanç şekillerini düzenli olarak izlemektedir. Her yıl yayınlanan “Employment Outlook”, temel işgücü piyasası eğilimleri ve politikalarına ilişkin incelemelerin sonuçlarını yansıtmaktadır. “International Migration Outlook” ise, insanların nasıl ve neden ülkeler arasında hareket ettiklerini, bu hareketlerin yönü ve etkilerini ele almaktadır. Sağlık ve sosyal durumla ilgili eğilimler ise “Health at a Glance”, “Society at a Glance” ve “Pensions at a Glance” başlıklı incelemeler tahtında düzenli olarak incelenmektedir. Direktörlük ayrıca sağlık hizmetlerinin etkinliği, toplumsal refah programları ve kadınların işgücü piyasasındaki yeri ve rolü konularında çalışmalar yapmaktadır.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria’nın göreve geldikten sonra belirlediği üç öncelikli konu göç, sağlık ve su olup göç ve sağlık, Direktörlüğün görev alanına girmektedir. Bu da Direktörlüğün çalışmalarının önemine işaret eden bir göstergedir.

İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi (Employment, Labour and Social Affairs Committee, ELSAC)

Nüfusun ve işgücünün yaşlanması, işsizliğin artması ve yoksulluğun neden olduğu göçün ülke ekonomilerine artan etkileri İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi’nin temel çalışma alanlarıdır. Komite, istihdam, sosyal uyum, göç ve sağlık alanlarında yapılan çalışmalarla üye ülkelere istatistiksel bilgi ve analizler yoluyla politika önerilerinde bulunmakta, Hükümetlerin, iş çevrelerinin, sivil toplum temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir araya getirilmesiyle bilgi, görüş ve deneyimlerin paylaşıldığı bir forum oluşturmaktadır.

Komite çalışmalarında üye ülkelerdeki istihdam oranlarının arttırılması, üretkenliğinarttırılması,nüfusunyaşlanmasıyla ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla sosyal güvenlik sistemlerinin modernleştirilmesi, çalışanların niteliklerinin arttırılması, hem gönderen hem kabul eden ülkelerin çıkarları doğrultusunda uluslararası göçün yönetimi, yüksek performanslı sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, emeklilik yaşının yükseltilmesi, kadınlar, göçmenlergibi işgücü pazarında yeterince temsil edilmeyen kesimlerin iş hayatına kazandırılması ve çalışanların kariyer açısından geliştirilmesi gibi konular ele alınmaktadır.

Komite ayrıca uluslararası göç eğilimlerini izlemekte, uluslararası göçün kontrol altında tutulması amacıyla neler yapılabileceği hususunu değerlendirmekte, göçün sosyal ve ekonomik etkilerini irdelemekte, göçmenlerin yaşadıkları ülkelerin toplumuna entegrasyonu ve uluslararası göçün göç veren ve göç alan ülkelerin yararına sonuç doğurabilmesi için politika tespiti üzerinde durmaktadır. Komite’nin bu alandaki çalışmaları son yıllarda OECD içerisinde en fazla ilgi toplayan faaliyetler arasında yer almıştır.

Sağlık Komitesi(Health Committee, HC)

Sağlık Komitesi, ekonomik analizleri kullanarak OECD ülkelerinde sağlık sistemlerinin iyileştirilmesine, sağlık sistemleriyle ilgili uluslararası anlayıştaki boşlukların doldurulmasına, yüksek kalitede sağlık bakım hizmetlerinin oluşturulmasına, sağlık ve uzun dönemli bakım hizmeti veren işgücünün kalitesinin arttırılmasına, koruyucu sağlık hizmetlerinin bir kamu politikası haline getirilmesine ve ilaç fiyatlandırma sektöründe iyi öngörülmüş politikaların üretilmesine yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, Komite bünyesinde hazırlanan karşılaştırmalı analizlerle, ulusal sağlık politikalarının küresel ekonomiden nasıl etkilendiği incelenmekte, bir ülkenin sağlık işgücü veya ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının diğer ülkeleri nasıl etkilediği konularında politikalar oluşturulmasına destek olunmaktadır.

OECD’ye üye ülkelerde sağlık harcamalarının artış nedenlerinin daha iyi analiz edilebilmesi için ülkeler arasındaki bilgi ve teknik kapasite farklarının en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, Sağlık Komitesi tarafından gelişmiş ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak sağlık verileri ve göstergeleri hazırlanmakta ve tüm üye ülkelerin kullanımına sunulmaktadır.

Ayrıca, Komite tarafından ülkelerin sağlık sistemleri performansı incelenmektedir. Uluslararası deneyimlerin ışığı altında yapılan bu incelemelerde ulusal sağlık sistemlerinin zayıf ve güçlü noktaları ortaya konmaktadır.

6. TİCARET VE TARIM DİREKTÖRLÜĞÜ (Trade and Agriculture Directorate, TAD) VE BAĞLI BİRİMLER

Ticaret

Ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ekonomik büyümeyi harekete geçirmiş ve gittikçe artan sayıda ülkenin dünya ekonomisiyle bütünleşmesinde başlıca unsur olmuştur. Direktörlüğün çalışmaları bir yandan OECD’ye üye ve üye olmayan ülkelerde yükselen hayat standartlarına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlarken, diğer yandan ticaretin serbestleştirilmesine ve prensiplerinin pekiştirilmesine ivme kazandıracak, güçlü kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin oluşmasına destek vermektedir. Çalışmalar, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) müzakereleriyle geliştirilen sürece ve serbest ticaret sisteminin etkili bir şekilde işlemesine de katkıda bulunmaktadır.

Direktörlüğün analitik çalışmaları, ticaret serbestisini sürekli kılmayı, kamuoyunu ilgilendiren birçok konu ile ticaret serbestisi arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ticaret Komitesi (Trade Committee, TC)

Komite’nin çalışmaları, bu konularda etkin tartışmalar yapılmasını ve uzlaşma sağlanmasını kolaylaştırıcı mahiyettedir. Devam eden ve ileride sürdürülecek ticaret müzakereleri için, kuralların yeni unsurlarını da dikkate alan, inceleme ve hazırlık raporları hazırlamak Komite’nin yürütülen faaliyetleri arasındadır. Komite’nin gelişen ticari konulara ve politikalara ilişkin incelemeleri,giderek daha fazla hissedilen rekabetten kaynaklanan sorunların önüne geçilmesine de yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Dünya ticaretindeki gelişmeler, politika önerileri, çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi, ticaretin serbestleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerinin başarısına katkı sağlayacak çözüm önerileri geliştirilmesi yönündeki Komite çalışmaları da önem taşımaktadır.

İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Çalışma Grubu (Export Credits Group, ECG)

Çalışma Grubu üye ülkelerin ihracat kredileri ve kredi garanti politikalarını değerlendirmekte, düzgün bir rekabet ortamı sağlamak için çok taraflı görüşmelerle ortak yaklaşım ve ilkeler belirlemektedir. Grubun ortak yaklaşım geliştirdiği iki temel konu “çevre” ve “rüşvetle mücadele”dir. Bu iki araçla, ihracat kredisi sağlayan kuruluşların faaliyetlerindebazı asgari standartların sağlanması hedeflenmektedir.

İhracat kredileri konusundaki çalışmaların bir kısmı, resmi bir OECD organı olmayan ancak Sekretarya hizmetleri OECD tarafından yürütülen Resmi Destekli İhracat Kredileri Katılımcılar Grubu (Participants
to the Arrangement on Officially Supported Export Credits,
PAROSEC) bünyesinde yürütülmektedir. Bu Grup, düzgün bir rekabet ortamı sağlamak için çeşitli kurallar geliştirmekte, ayrıca ülkelerin uluslararası piyasada ihracat kredisi taleplerinde risk oranlarını belirlemektedir. ECG’ye tüm OECD ülkeleri üyedir. Katılımcılar Grubu’na geçmişte gözlemci olarak katılan ülkemiz, Kasım 2018 tarihinden itibaren üye olarak katılmaya başlamıştır.

Tarım

Direktörlük, Hükümetlerin etkili ve ticarete en az zarar verecek tarım politikalarıoluşturmalarına imkan verecek incelemeler yapmakta ve bu politikaların uygulamasına yardımcı olacak tavsiyelerde bulunmaktadır. Çalışmalar üç temel alanı kapsamaktadır: tarım politikası reformu, tarımsal ticaretin serbestleştirilmesi ve sürdürülebilir tarım ile balıkçılık. Her yıl hazırlanan “OECD Ülkelerindeki Tarım Politikalarına Bakış” ve dönüşümlü olarak yayınlanan “İzleme ve Değerlendirme Raporu” ile “OECD Tarımsal Görünümü” başlıklı yayınlar, politika gelişmeleri ve etkileri konusunda, uluslararası alanda kıyaslamalar yapılmasına da imkan veren, piyasa eğilimlerini ve geliştirilecek politikaların dünya piyasalarında yaratabileceği etkileri ön plana çıkaran önemli bilgi kaynaklarıdır. Diğer taraftan, tarım sektörü ile çevre arasındaki dengeyi ele alan çalışmalar da yapılmaktadır. OECD’nin yıllık Balıkçılık Değerlendirmesi ise bu alandaki politika gelişmelerini incelemektedir.

Tarım Komitesi (Committee for Agriculture, COAG)

Komite’nin tarımsal yapı ve politika analizleri, tarımsal reformların hazırlanıp uygulanmasına yönelik çalışmaları, dünya piyasalarının takibi konusundaki raporları, arazi varlığı, iklim çeşitliliği ve ürün türleri incelemeleri tarım potansiyeline sahip ülkelerce özellikle izlenmektedir.

Balıkçılık Komitesi(Fisheries Committee, COFI)

Komite bünyesinde balıkçılık kaynaklarının ekosistem temelinde sürdürülebilir işletimi, yönetimi ve planlaması, denetimi ve izlenmesi, bölgesel ve uluslararası işbirliği, balıkçılık kaynaklarının korunması, veri toplama sistemlerinin geliştirilmesi, pazarlamada düzenlemelere gidilmesi, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanındaki yapısal eylemler ve teknolojik gelişmeler, balıkçılıkta çalışma koşulları ve güvenliğin geliştirilmesi, kalkınmada ve balıkçılık kaynaklarının kullanımında sosyo-ekonomik öğeler konulu çalışmalar sürdürülmektedir.

7. GİRİŞİMCİLİK, KOBİ VE BÖLGESEL KALKINMA DİREKTÖRLÜĞÜ (Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities)VE BAĞLIBİRİMLER

Girişimciliği, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) girişimciliğini teşvik etmek sadece yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin değil sanayileşmiş ülkelerdeki politika yapıcılarının da gündemlerinde önemli yer tutmaktadır. OECD’nin Girişimcilik, KOBİ’ler ve Yerel Kalkınma Merkezi bir yandan sürdürülebilir büyümenin, bütünleşmiş kalkınma ve sosyal uyumun geliştirilmesini desteklerken, diğer yandan yenilikler üretmeye, iş imkanları yaratmaya ve küreselleşmenin sunduğu fırsatları yakalamaya muktedir girişimci bir toplumun oluşmasını da teşvik etmektedir.

Bölgesel Kalkınma Politikası Komitesi (Regional Development Policy Committee, RDPC)

Başarılı ekonomik ve sosyal politikalar uygulayabilmek için ülkeler daha rekabetçi ve dinamik bölgelere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle de bölgesel kalkınma politikaları giderek daha çok önem kazanmakta, makro-ekonomik ve yapısal politikaların ayrılmaz bir parçası konumuna gelmektedir. Bu amaçla Bölgesel Kalkınma Politikası Komitesi, kalkınmanın daha dengeli ve sürdürülebilir olabilmesi için üye ülkelerin bölgesel kalkınma politikaları
oluşturmalarına ve bunları uygulanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede bölgesel veriler derlenerek bölgesel kalkınma,
kırsal ve kentsel gelişme politikaları çevre sorunları ve sosyal meselelerle birlikte bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Komitenin,Kentsel Alanlarda Bölgesel Politikalar, Kırsal Alanlarda Bölgesel Politikalar ve Bölgesel Göstergeler olmak üzere üç çalışma grubu bulunmaktadır.

Yerel Ekonominin ve İstihdamın Geliştirilmesi Görev Gücü (Co-operative Action Programme on Local Economic and Employment Development, LEED)

Direktörlük bünyesinde oluşturulan LEED Programı, bölgesel kalkınma, istihdam ve sosyal refahın arttırılması amaçlarına yardımcı olacak yenilikçi fikirler üzerinde yoğunlaşmaktadır. İstihdam politikalarının tespiti yetkisinin yerel idarecilere devri, bölgesel işbirliği ve yönetim, girişimcilik, sosyal yenilikler, küreselleşme ve bölgesel yönetimler LEED Programı’nın çalışma alanına giren konulardır.

Turizm Komitesi (Tourism Committee, TOU)

Turizm Komitesi, turizmin ekonomilere katkısı ile turizm politikaları ve uygulamaları üzerine faaliyet göstermektedir.

8. BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİREKTÖRLÜĞÜ (Directorate for Science, Technology and Innovation, STI)
VE BAĞLI BİRİMLER

Bilimsel keşif ve yeni teknoloji endüstrinin görünümünü değiştirmektedir. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğü, en yüksek yenilikçilik düzeyine ulaşmaları, küreselleşmenin bu alanda yarattığı imkanları ulusal politikalarına yansıtmaları, ekonominin bilgiye dayalı evrimini sağlamaları ve geleceği bu bilgiler ışığında şekillendirmeleri açısından OECD ülkelerine yardımcı olmaktadır. Direktörlük ortaya çıkan bilimsel, teknolojik ve endüstriyel konulardaki Hükümet politikalarını desteklemek için istatistikler toplamakta ve incelemeler yapmaktadır.

Direktörlük, endüstriyel rekabetin, verimlilik artışlarının ve küresel değer zincirlerinin sonuçları için gerekli çerçeve şartları, fikri mülkiyetin ekonomik büyümeye katkısını arttırmak ve araştırma-geliştirme verimliliğiyle endüstri-bilim ilişkisinin geliştirilmesi için bilimin ve yeniliğin nasıl teşvik edilmesi gerektiği konularını da incelemekte, biyoteknolojiyle ilgili politika incelemesi ve kalkınma alanında çalışmalar da yapmaktadır. Direktörlük aynı zamanda tüketicinin korunmasını ve kullanıcı güvenliğinin internet ortamında bilgi paylaşımı yoluyla geliştirilmesini amaçlamaktadır. Gemi yapımında ve çelikte, kamu desteğini sınırlayan bağlayıcı anlaşmalar için çok taraflı müzakerelere de yardımcı olmaktadır. Direktörlük tarafından iki yılda bir hazırlanan Dijital Ekonomi Görünümü belgesi Hükümetlere politika zemini sunmakta büyük rol oynamaktadır.

2019 yılı Mart ayında düzenlenen OECD Dijitalleşmeye Doğru Zirvesi, dijitalleşme ve inovasyon konularının küresel anlamda getirdiği fırsatlar konusunda önemli bir tartışma zemini sunmuş,vergi, rekabet, kapsayıcı büyüme, veri yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma konularında dijital dönüşümün yarattığı belirsizliklere çözüm üretilmesinde OECD’nin katkılarınınele alınmasını sağlamıştır.

Dijital Ekonomi Politikaları Komitesi (Committee on Digital Economy Policy, CDEP)

Komitenin amacı, çalışma ve uzman gruplarının çalışmalarıyla birlikte bilgi ve teknolojinin toplumun bilimsel ilerlemesine katkıda bulunacak şekilde ekonomik değere dönüştürülmesinde OECD’ye üye olan ve olmayan ülkelere yardımcı olmaktır.

Komite, ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik konularda Hükümet politikalarını desteklemek için, istatistiksel veriler toplayarak değerlendirmekte ve ülke incelemeleri yapmaktadır. Komite ayrıca yenilikçiliğin ve fikri mülkiyet haklarının kullanımının ekonomik büyümeye katkısını arttırmak, Ar-Ge verimliliğiyle endüstri-bilim ilişkisinin geliştirilmesi için bilimin ve yenilikçiliğin nasıl teşvik edilmesi gerektiği konularında ülkelere tavsiyelerde bulunmaktadır. Komite son zamanlarda yapay zeka konusunda çalışmaya önem vermeye başlamıştır.

Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi (Committee for Scientific and Technological Policy, CSTP)

CSTP, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi, bu alanda hükümetler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, bilim ve teknolojinin ekonomik büyümeye etkileri, yeşil büyüme ve sağlıklı yaşlanmada yenilikçiliğin rolü, araştırma merkezleri arasında bilimsel işbirliği tesis edilmesi, fikri mülkiyet hakları, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, Ar-Ge ve akademik girişimcilik gibi konular üzerinde durmaktadır.

Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi(Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship, CIIE)

Komite, sanayi alanındaki genel çalışmalarını yürütmekte ve OECD’nin diğer birimlerinde yapılan makro seviyedeki analizlere, sektör veya firma düzeyindeki analizlerle katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, sanayi sektöründeki eğilimler ve üye ülkeler tarafından uygulanan sanayi politikaları incelenmekte,sanayi ve hizmetler sektörlerinde, büyük ve küçük-orta ölçekli firmalar ile ilgili olarak hem ulusal hem de uluslararası seviyede çeşitli analizler yapılmaktadır. Analizler özellikle girişimcilik, yatırımlar, yenilikçilik, bilgi-tabanlı ekonomiler, iş ortamında rekabet konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Çelik Komitesi(Steel Committee, STEEL)

Demir-çelik sektöründe bölgesel ve küresel eğilimlerin izlenmesi, politika üretimi, sektörün yapı ve pazar sorunlarının incelenmesi, çelik ticaretinde şeffaf, rekabetçi ve kurallara dayanan bir yapı kurulması, sektörel verilerin derlenmesi Komite’nin ana çalışma alanlarıdır. Sektöre ilişkin Çelik Sektörü Fazla Kapasite Sorununa İlişkin G20 Küresel Forumu çalışmaları son yıllarda öne çıkmıştır.

Tüketici PolitikalarıKomitesi(Committee on Consumer Policy, CCP)

Komite’nin tüketici politikalarındaki gelişmeler, bilgi ve iletişim teknolojileri kaynaklı sorunlar, tüketicilerin bilinçlendirilmesi, güçlendirilmesi ve yasa dışı faaliyetlerden korunması, haksız pazar rekabetinin önlenmesi ve e-ticaret alanındaki çalışmaları yol gösterici mahiyettedir.

Gemi İnşa Çalışma Grubu Konseyi(Council Working Party on Shipbuilding, SHIP)

2008 yılında gemi inşa sektörü, küresel krizden oldukça etkilenmiş, günümüze kadar yaşanan süreçte de yeni gemi siparişlerinde ciddi düşüşler yaşanmasına giden yolu açmıştır. OECD, gemi inşa sektörünün karşılaştığı küresel sınamalara etkili çözüm yolları bulunmasını teminen, üye ülkeler arasında bilgi alış verişinde bulunulması, ekonomik analizler yapılması, OECD üye olmayan ülkeler ile iş çevrelerinin de katılımıyla şeffaf ve katılımcı şekilde politikalar üretilmesini amaçlamaktadır. OECD’nin bu konudaki çalışmaları Gemi İnşa Çalışma Grubu Konseyince yürütülmektedir.

9. EĞİTİM VE BECERİLER DİREKTÖRLÜĞÜ (Directorate for Education and Skills, EDU)
VE BAĞLI BİRİMLER

Ülkeler, ekonomik büyüme ve sosyal uyumda hayati öneme sahip olan eğitime büyük yatırım yapmaktadırlar. Eğitim Direktörlüğü, kişisel gelişime, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sosyal uyuma katkıda bulunması amacıyla, üye ülkelerin kaliteli eğitim imkanları sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Eğitim Direktörlüğü, aynı zamanda, üye ülkelere eğitim sistemlerinin karşılaştığı sorunlarla baş edebilmeleri için etkili politikalar oluşturmalarında ve uygulamalarında destek olmaktadır. Direktörlüğün çalışmaları, eğitim aracılığıyla kaliteli öğretimi teşvik etmek ve sosyal uyumu oluşturmak için eğitimin sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ve geliştirileceği üzerinde odaklanmaktadır. Eğitim Direktörlüğü, eğitimin geleceğinin yanı sıra, küresel ekonominin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yükseköğretim düzenlemeleri üzerinde de durmaktadır.

Direktörlük, düzenli olarak üye olan ve olmayan ülkelerin eğitim sistemlerini “peer review”lar yoluyla incelemektedir. Eğitim ve uygulama sistemlerindeki ilerlemeler, istatistiksel bilgiler ve göstergeler Bir Bakışta Eğitim isimli yıllık bir yayında toplanmaktadır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (Programme for International Student Assessment,PISA), üç yılda bir,15 yaşındaki öğrencilerin başarı düzeylerinin doğrudan değerlendirmesini yapmaktadır. Eğitimdeki uzun vadeli eğilimlerin ve yeniliklerin incelenmesi ise Eğitim Yenilik ve Araştırma Merkezi’nin görev alanındadır.

Eğitim Politikaları Komitesi (Education Policy Committee, EDPC)

Modern bilgi ekonomilerinin gelişmesi eğitim politikalarına verilen önemi de arttırmıştır. Bugün dünyada eğitimi ikinci plana atabilecek hiçbir ülke yoktur. Eğitim Politikaları Komitesi’nin çalışmaları da bu anlayıştan yola çıkmakta ve kişisel gelişim, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal uyuma katkıda bulunacak kaliteli eğitim yöntemlerinin belirlenmesine, ayrıca eğitim sistemlerinde karşılaşılan sorunların çözümü konusunda etkili politikalar oluşturulmasına ve uygulanmasına rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Komitenin çalışmaları, eğitimi sadece okul çağıyla sınırlı bir süreç olarak görmeyen, aksine eğitimi yaşam boyu devam eden bir faaliyet olarak algılayan bir temelde yürütülmektedir. Bu çerçevede, okul öncesi ve okul çağı eğitimin, ayrıca eğitimin sosyal sonuçlarının kişiler ve dolayısıyla ülke ekonomileri üzerindeki etkisi ve eğitimde fırsat eşitliğinin incelendiği projeler tasarlanmakta ve yürütülmektedir. Yüksek öğrenim, mesleki eğitim, engelli öğrencilerin ve özel ihtiyaç sahiplerinin eğitimi konuları da Eğitim Politikaları Komitesi’nin önem atfettiği konulardır.

Eğitim Politikaları Komitesi’nin somut olarak hayata geçen ve uygulama alanı olarak OECD sınırlarını aşan en önemli çalışması yaygın şekilde PISA olarak anılan “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı”dır. OECD’nin eğitim alanındaki çalışmalarında kullanılan istatistiksel verilerin, üye ülkelerin eğitim politikalarının geliştirilmesi çalışmalarına daha fazla katkı sağlayacak yönde iyileştirilmesi amacıyla başlatılan sözkonusu eğitim araştırmasının sonuçları, zorunlu eğitimini tamamlamış öğrencilerin sosyal hayata katılmaya ne derecede hazır olduklarını ortaya koymakta ve uygulandığı ülkelerin Hükümetlerine kılavuzluk etmektedir.

PISA, 7. sınıfta veya üstü seviyede olan 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen bilimlerindeki bilgi ve becerilerini ölçen, bu alandaki en kapsamlı uluslararası çalışmadır. Üç yılda bir, her ülkede ortalama 150 okul ve 4.500 öğrencinin örneklem alınması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Her üç yılda, yukarıda sözü edilen üç alandan birine odaklanılmaktadır. PISA 2015 çalışmasında fen bilimlerine odaklanılmış, matematik ve okuma becerileri de değerlendirilmiştir. İşbirliği yoluyla problem çözme ve finansal okuryazarlık konuları da ilk defa PISA 2015 çalışmasında değerlendirilmiştir. PISA 2015’e 72 ülke ve ekonomi ülke katılmaktadır. Sonuçlar Aralık 2016’da açıklanmıştır.

“Öğretmen, Öğretim ve Öğrenme Anketi Geliştirme” (Programme for Teaching and Learning International Survey, TALIS) ve “Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi” (Programme for the International Assessment of Adult Competencies,PIAAC) projeleri de PISA testlerinden yola çıkılarak sırasıyla öğretmenlerin mesleki becerilerinin ve yetişkinlerin okul dönemi sonrasındaki becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.

Eğitim Direktörlüğü’nün çok yönlü eğitim faaliyetlerinden biri de eğitim tesislerinin, okul binalarının çağdaş standartlara göre inşası ve deprem, sel gibi doğal afetlere karşı güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar konusunda projeler yürüten Eğitim Binaları Programı’dır
(Programme on Educational Building, PEB).


Programın, bu çerçevede hazırladığı raporlar, katılımcı ülkeler için rehber niteliğindedir.

10. ÇEVRE DİREKTÖRLÜĞÜ (Environment Directorate, ENV)VE BAĞLI BİRİMLER

Sağlıklı bir çevre güçlü, sağlam bir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmanın önkoşuludur. Çevre Direktörlüğü, üye ülkelere çevresel sorunları ele alabilmek ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan etkin, etkili politikaları oluşturmaları ve uygulamalarında yardımcı olmaktadır. Direktörlük, sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini teşvik etmek için çevre ile ekonomik ve sosyal konular, ayrıca sektörler arasındaki karşılıklı etkileşimi de incelemektedir. Direktörlük, ticaret ve yatırım, tarım, ulaştırma, iklim değişikliği ve çevre vergileri gibi temel konularda diğer OECD birimleriyle birlikte çalışmaktadır. OECD’ye sürdürülebilir kalkınma konusundaki çalışmalarda en büyük katkıyı veren Çevre Direktörlüğüdür.

Direktörlük, üye ülkelerin çevresel performanslarını düzenli olarak incelemektedir. Bu çerçevede, çevresel verileri ve göstergeleri toplamakta, bunlardan hareketle çevre koşullarının geleceğe yönelik görünümlerini çıkartmaktadır. Direktörlük bünyesinde yer alan çevre sağlığı ve güvenliği programı çerçevesinde kimyasal testler ve risk değerlendirmesi yöntemleri, laboratuvar uygulama standartları ile verilerin eşgüdümünün sağlanması ve çağdaş biyoteknoloji ürünlerinin güvenliğinin değerlendirilmesi için yöntemlerin uyumlaştırılması çalışmaları da yapılmaktadır.

Çevre Komitesi (Environment Policy Committee, EPOC)

Çevre Komitesi çalışmalarının amacı, çalışma ve uzman gruplarıyla birlikte, çevresel sorunları ele alabilmek ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmek için üye ülkelere gerekli olan verimli ve etkili politikaları oluşturmalarına ve bu politikaları uygulamalarına yardımcı olmaktır.

Komite, üye ülkelerin çevresel performanslarını da düzenli olarak incelemekte, çevresel verileri ve göstergeleri toplamakta, bunlardan hareketle çevre koşullarının geleceğe yönelik görünümlerini oluşturmaktadır.

Ayrıca, kimyasal testler ve risk değerlendirme yöntemleri, laboratuvar uygulama standartları ile verilerin eşgüdümünün sağlanması, bioteknoloji ürünlerinin güvenliğinin değerlendirilmesi için uyumlaştırma çalışmaları gibi konular Direktörlük bünyesinde yer alan Kimyasallar Komitesi’nin Çevre Komitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği toplantılarda değerlendirilmektedir.

Kimyasallar Komitesi (Chemicals Committee, CHEM)

OECD Kimyasallar Programı’nın amacı, kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu alanda yapılan çalışmalarda ülkeler arasında duplikasyonun önlenmesidir. Komitenin temel çalışma konuları arasında “endüstriyel kimyasallar”, “tarımsal ilaçlar”, “üretilmiş nanomateryaller”, “Genetiğiyle Oynanmış Organizmalar”, “risk yönetimi”, “kimyasal kazaların önlenmesi” sayılabilir. Sözkonusu çalışma alanlarına özel çalışma grupları oluşturulmuştur.

11. İSTATİSTİK VE VERİ DİREKTÖRLÜĞÜ (Statistics and Data Directorate, STAT)VE BAĞLI BİRİMLER

İstatistik, OECD’nin yaptığı tüm analitik çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle istatistiklerin doğruluğu ve zamanlılığı Örgüt’ün itibarı açısından hayati önem taşımaktadır.
İstatistik Direktörlüğü tüm OECD birimlerinden istatistikler toplamaktadır. Bu veriler, uluslararası alanda karşılaştırılabilir olması için standart hale getirilmiş olup, kitap olarak ve internet ortamında yayınlanmaktadır. Yayınlar, dış ticaret, ulusal hesaplar, istihdam ve işsizlik konularını, ayrıca işsizlik oranları ve tüketici fiyatlarındaki değişimlere ilişkin aylık derlenen güncellenmiş verileri kapsamaktadır. OECD’nin diğer birimleri, özel olarak sektör bazında göstergeler yayınlamaktadır. OECD, üye ülkelerden ve diğer uluslararası örgütlerden istatistikçilerle birlikte çalışarak yeni politika sorunlarına ve kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek yeni veri sistemleri üretmek konusunda da önemli bir rol oynamaktadır.

İstatistik ve İstatistik Politikası Komitesi (Committee on Statistics and Statistical Policy, CSSP)

İstatistik Komitesi, istatistiklerin toplanması, işlenmesi, dağıtımı ve muhafazasında bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmayı, üye ülkelerin istatistik kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmeyi, verilerin zamanlaması, kıyaslanabilirliği ve içeriği konularında standartlar oluşturmayı hedeflemektedir. OECD istatistik çalışmaları daha çok yatay bir nitelik taşımakta olup, OECD’nin her birimiyle ilgili istatistik çalışmaları bu birim altında yürütülmektedir.

12. KALKINMA İŞBİRLİĞİ DİREKTÖRLÜĞÜ (Development Co-operation Directorate, DCD) VE BAĞLI BİRİMLER

Kalkınma Yardımları Komitesi (Development Assistance Committee, DAC)

Kalkınma İşbirliği Direktörlüğü, kalkınma politikaları oluşturulması, eşgüdümün sağlanması ve kalkınmaya yönelik bilişim sistemleri konularında Kalkınma Yardımları Komitesi ve OECD’ye bir bütün olarak destek sağlamaktadır. Marshall Planı kapsamındaki kalkınma yardımlarının eşgüdümünü sağlamak amacıyla OECD’den önce kurulmuş olan DAC hâlihazırda 30 üyeden oluşmaktadır. Aralarında ülkemizin de bulunduğu 7 OECD üyesi DAC çalışmalarına çalışmalara gözlemci olarak katılmaktadır. DAC’a üye ülkeler dünya çapındaki resmi kalkınma yardımının (Official Development Assistance, ODA) % 90’ından fazlasını gerçekleştirmektedirler. DAC, gelişmekte olan her ülkenin kendi kalkınmasından sorumlu olduğu hususunu göz ardı etmemekle birlikte, bu ülkelerin küresel ekonomiye katılım kapasitelerinin arttırılması ve yoksulluğun üstesinden gelinmesi konularında uluslararası işbirliğiyle neler yapılabileceği üzerinde durmakta, bu meyanda ulusal yardım ajanslarının yürüttükleri çalışmaların önceliklerinin bağdaştırılmasına da katkı sağlamaktadır. Ayrıca, ülkeler birbirlerinin kalkınma yardımı programlarını Komite çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirlen “peer review”ler aracılığıyla denetlemektedirler.

Direktörlük, kalkınmaya ilişkin politika uygulamalarının bütünlüğü açısından OECD Sekreterliği’nin diğer bölümleriyle yakın ilişki içerisindedir. Kalkınma İşbirliği Direktörlüğü derlediği resmi kalkınma istatistiklerini içeren Kalkınma İşbirliği Raporu’nu her yıl düzenli olarak yayınlamaktadır. Ülkemizin resmi kalkınma yardımlarının bir dökümünü de içeren bu yayın dünyada kalkınma istatistikleri konusunda temel referans belgesi haline gelmiştir.

OECD Kalkınma Merkezi (Development Center, DEV)

OECD Kalkınma Merkezi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal sorunlarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunurken, OECD ülkelerinin kalkınma süreçlerinde edindikleri tecrübe ve bilgilerden de yararlanmaktadır. Bu çalışmalar OECD’nin kalkınma yolundaki ülkelerle olan ilişkilerine de katkıda bulunmaktadır. Kalkınma Merkezi’nin, OECD üyesi 27 ve OECD üyesi olmayan 25 ülke olmak üzere 52 üyesi bulunmaktadır.

13. OECD VE TOPLUM

Hükümetlerarası bir örgüt olarak OECD şeffaflığa öncelik vermekte ve iletişim işbirliğini geliştirme görevini yerine getirirken siyasi kurum ve yetkililer, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, sendika kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, basın-yayın ve kamuoyundan oluşan çok geniş bir yelpazeye erişmeye çalışmakta ve onlardan gelen düşünce ve gözlemleri de dikkate almaktadır. OECD internet sitesi (www.oecd.org) Örgüt’ün dünya çapında birçok insan için ilk temas noktası olmasından dolayı OECD faaliyetlerinin geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. İnternet sitesi bazı projeler açısından kamuoyunun görüşlerinin derlenmesine de imkan vermektedir.

Kuruluş yılı olan 1961’den bu yana OECD, nezdindeki İş Dünyası ve Endüstri Danışma Komitesi (Business Industry Advisory Committee, BIAC, www.biac.org) ve OECD İşçi Sendikaları Danışma Komitesi (Trade Union Advisory Committee, TUAC, www.tuac.org) aracılığıyla, sivil toplumla (http://www.oecd.org/about/civil-society/) işbirliği içinde olmuştur. Geçtiğimiz on yıl boyunca, OECD diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da giderek daha sıkı bir diyaloğa ve gayri resmi danışmalara girişmiştir. Bu danışmalar yatırım, çok taraflı ticaret sistemi, OECD’nin Çokuluslu Şirketler Rehberi, kurumsal yönetişim, yolsuzlukla mücadele, çevre, kalkınma, biyoteknoloji, tarım, bilgi ve haberleşme ve bölgesel kalkınmayı kapsayan çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

OECD üye ülkelerin milletvekilleriyle de özellikle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve NATO Parlamenterler Meclisi’nin Ekonomik Komitesi aracılığıyla öteden beri yakın ilişkiler yürütülmektedir. OECD Parlamenterler için seminer programları başlatarak Meclislerle olan ilişkilerini son dönemde daha da güçlendirmiştir.

OECD, diğer uluslararası örgütler ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin bir parçası olarak Uluslararası Çalışma Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve diğer birçok Birleşmiş Milletler organıyla resmi ilişkiler içindedir.

Yıllık Bakanlar Konseyi toplantısına paralel olarak gerçekleştirilen OECD Forumu (https://www.oecd-forum.org/)iş dünyası, işçi ve sivil toplum kuruluşlarına, Konsey’in gündeminde yeralan önemli konuları Bakanlar ve uluslararası örgütlerin üst düzey yöneticileriyle tartışma imkanı vermektedir. Forum toplantıları kamuya açık olarak düzenlenmektedir. Sözkonusu forum toplantıları, OECD internet sitesinden canlı olarak izlenebilmektedir.

İlgili Dosyalar

Committee Instutional Chart.pdf

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
8.5.2020 8.5.2020 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
14.7.2020 14.7.2020 Milli Bayram
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 11.11.2020 I. Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2020 1.1.2021 Noel ve Yeni Yıl Tatili